INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle  informuje, że na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.) unieważnia postępowanie przetargowe na usługę pn.  „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych  o kodzie 19 08 05” nr. ref: ZWK /1969/2018.

W przeprowadzonym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Pobierz plik

Czytaj więcej

Informacja  z otwarcia ofert

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło

Nazwa zamówienia : „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05” nr. ref. ZWK/1969/2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.), informuje że:

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.04.2018 r. o godz. 11:10 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle  przy ul. P. Skargi 86a
  2. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi...
Czytaj więcej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Star 11422V

 O G Ł O S Z E N I E

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza    przetarg na sprzedaż samochodu Star 11422V – wywrotka trójstronna.
Nr. rejestracyjny RJS G064, rok produkcji samochodu 2000, wymiary skrzyni ładunkowej 4600x2500x600, stan licznika 149538 km, samochód sprawny – przegląd techniczny ważny do 11.08.2018 r.

Cena wywoławcza 25000,00 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %.

 Przetarg odbędzie się  w dniu 19.04.2018  roku  o godz. 1100  w świetlicy   MPGK Sp. z o.o. w  Jaśle  przy  ul. P. Skargi  86a.

Warunkiem   uczestnictwa  w  przetargu  jest  wpłacenie  wadium w  kasie  MPGK Sp. z o.o. w Jaśle w wysokości 10 % ceny wywoławczej samochodu...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na usługę pn. „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05”

 OGŁOSZENIE 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pn.  Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05”
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych  osadów ściekowych  („osadów”) – kod odpadu 190805 – po procesie  fermentacji i odwodnieniu na prasie taśmowej, zawierających od 18 %  do 22% suchej masy...

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej za grudzień 2017:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za grudzień 2017:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. z 2015r., poz.1989)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l 1) <5  2)
Zapach TON 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,7
Mętność NTU 1 0,099
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 303
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 4
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,39
Żelazo mg/l 0,2 <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,05 2)
Glin mg/l 0,2 0,04 2)
Chlorki mg/l 250 6,4
Siarczany mgSO4/l
Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle”  nr ref. TGS/8265/2017, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w  BZP w dniu 28.11.2017 r. pod nr  623050-2017 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy :

JAMIX Sp. z o.o. ul. Towarowa 20, 38-200 Jasło

  1. Do wyznaczonego terminu składania oferty złożyło 2 Wykonawców :             ...
Czytaj więcej

Informacja o otwarciu ofert dla przetargu „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle” nr. ref. TGS/8265/2017

Informacja  z otwarcia ofert

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło
Nazwa zamówienia : „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów  i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle” nr. ref. TGS/8265/2017
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.), informuje że:

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.12.2017 r. o godz. 11:10 w siedzibie  Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. P. Skargi 86 A,
  1. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamów...
Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ (3) dotyczy: Przetargu na dostawy pn. „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle” nr. ref. TGS/8265/2017.

Wyjaśnienia do SIWZ (3)

dotyczy: Przetargu na dostawy pn. „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle”  nr. ref. TGS/8265/2017.
Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o. ul. P. Skargi 86A 38-200 Jasło.

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi  treści SIWZ postępowania przetargowego na  „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle”,  Zamawiający wyjaśnia:

  1. W odniesieniu do zapisów SIWZ dział IV pkt 3 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie posiadał stację paliw w odległości do 4 km od
    siedziby Zamawiającego ?

Odpowiedź:   Nie.

  1. Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w umowie w par.3 ust...
Czytaj więcej