ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji wchodzi w skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jaśle.
Działalność zakładu obejmuje całość zagadnień związanych z:

  1. Pobieraniem i uzdatnianiem wody – ujęcie powierzchniowe na rzece Wisłoce w km108 +080 i ujęcie podziemne przy ulicy Na Kotlinę.
  1. Rozprowadzeniem i dostarczeniem wody dla klientów na terenie miasta Jasła oraz  miejscowości gminy Jasło: Wolica, Gorajowice, Żółków, Jareniówka,  Trzcinica , Kowalowy , Sobniów  i Warzyce.
  1. Odbieraniem ścieków z terenu miasta Jasła oraz miejscowości z: – Gminy Jasło: Wolica , Kowalowy, Brzyście, Gorajowice,  Warzyce, Jareniówka, Trzcinica- część , Sobniów, Łaski  ,Żółków  i  Niegłowice.

– Gminy Dębowiec: Dębowiec ,  Wola Dębowiecka i Zarzecze

– Gminy Kołaczyce:  Krajowice  i odprowadzaniem ich do oczyszczalni ścieków.

4.Oczyszczaniem  ścieków w oczyszczalni przy ul. Krakowskiej.

5.Przygotowaniem i realizacją inwestycji dla w/w zakresu działalności.

Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Jaśle obsługuje  Oczyszczalnie ścieków w Jaśle,  Stacje Uzdatniania Wody oraz sieci wodno-kanalizacyjne

Miasto Jasło zaopatrywane jest w wodę z dwóch ujęć wody:

  • głównym ujęciem jest ujęcie wód powierzchniowych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 108+080. Dobowa zdolność produkcyjna tego ujęcia wody wynosi 5680 m3/d, Q max rok = 3 122 240 m3/rok.
  • drugim, dodatkowym ujęciem jest ujęcie wód podziemnych zlokalizowane przy ul. Na Kotlinę w Jaśle. Woda ujmowana jest z 3 studni głębinowych. Dobowa zdolność produkcyjna ujęcia i uzdatniania wody wynosi 348 m3/d, za rok 2017 Qśrd. =176 m3/d.

Na koniec 2018r. w eksploatacji było  231,3 km sieci i przyłączy wodociągowych, w tym: sieci wodociągowej  rozdzielczej – 171,3 km. , przyłączy wodociągowych – 60,0 km.

Sieć wodociągowa na  terenie miasta podzielona jest na trzy strefy  ciśnienia uzależnione o wysokości położnie :

  1. Pierwsza strefa zasilana jest z pompowni na SUW Jasło przy ulicy Wodnej i zasila  obiekty usytuowane na  rzędnych od ok. 215,00 mnp. do ok. 255,00 mnp.
  2. Druga strefa zasilana jest  z  pompowni : Mickiewicza. Sobniowska, Wileńska, Lwowska, Gajowa i  zasila  obiekty usytuowane na  rzędnych od ok. 250,00 mnp. do ok. 285,00 mnp.
  1. Trzecia strefa zasilana jest z pompowni : Rolnicza, Mendysa i  zasila  obiekty usytuowane na  rzędnych od ok. 270,00 mnp. do ok. 310,00 mnp.

Na  koniec  2018  roku   Zakład   Wodociągów  i   Kanalizacji   eksploatował: 230,6 km  sieci  kanalizacyjnej,  a  w  tym: ogólnospławnej 35,6 km,  na ścieki gospodarcze 178,7 km, przyłączy0,0 km, dzierżawionej (14,5 + 1,8)    16,3 km

Na  sieci kanalizacji sanitarnej na  koniec 2017 roku funkcjonowało 29 pompowni ścieków oraz 1 pompownia wód deszczowych na  kanalizacji ogólnospławnej.

W  2018 roku Odbiorcy odprowadzili łącznie: 1982354,4 m3  ścieków,  a  w  tym:
– od gospodarstw domowych 1.078417,0 m3  
– od jednostek produkcyjnych 3240994 m3  (w tym grupa B1 =  55.321,0; a grupa B2 =268778,4
)- od pozostałych jednostek  519.838,0 m3

Średnioroczna równoważna liczba mieszkańców (RLM) za 2018 r. wynosi około 56.424 przy RLM aglomeracji 82.442.

Font Resize
Tryb czytania