Wstęp Deklaracji

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010.01.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część zdjęć i grafik nie posiada opisów alternatywnych,

wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część zdjęć i grafik została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za dostępność strony internetowej jest Krzysztof Juszczyk, e-mail: informatyk@mpgk.jaslo.pl. Osobą kontaktową odpowiedzialną za dostępność w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle jest Mateusz Zabawa, e-mail: zabawa@mpgk.jaslo.pl, nr tel. 13 443 67 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ul. Piotra Skargi 86a

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku prowadzi 1 wejście.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Przy wejściu zainstalowany jest dzwonek.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek nie jest wyposażony w windę.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada schodołazu.

Opis innych dostosowań, oznaczeń kontrastowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku nie występują pętle indukcyjne, systemy FM, IR, Bluetooth czy inne systemy których celem jest wspomaganie słyszenia.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Przedsiębiorstwa. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego on-line w godzinach pracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Przedsiębiorstwa, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi lub też nie wychodząc z domu poprzez połączenie z tłumaczem języka migowego, który będzie pośredniczył w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Przedsiębiorstwa.

Informacje dodatkowe

Strona będzie na bieżąco dostosowywana do wymagań prawnych.
Aktualnie trwają prace nad odpowiednim opisaniem plików graficznych.
Aktualnie trwają prace budowlane w związku z budową nowej siedziby Przedsiębiorstwa, w której zwiększona zostanie dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle na dzień 01.01.2021 r.

 

Font Resize
Tryb czytania