OGŁOSZENIE Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy pn. „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle”

 OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy pn.  Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup oleju napędowego w ilości 220.000 litrów dla samochodów i sprzętu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle przez okres 36 miesięcy w stacji paliw Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić minimum 1 stację paliw oddaloną od bazy Zamawiającego ( przy ul. Piotra Skargi 80) nie dalej  jak 3 km i czynną co najmniej w dni robocze w godzinach  od 600 do 1800. Dostawa ( tankowanie) paliwa realizowana będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, indywidualnie dla każdego samochodu. Bezgotówkowy zakup paliwa musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem numeru rejestracyjnego, daty i godziny tankowania, ilości pobranego paliwa, ceny paliwa. Rozliczenie pobranego paliwa  następować  będzie  na podstawie faktur zbiorczych, wystawionych nie częściej niż raz na 7 dni. Dostarczone paliwo musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680) zgodnych z normą PN-EN 590 (olej napędowy).

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
•  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
•  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
•  Termin wykonania zamówienia:  od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

 • Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia :
  O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
  1.  Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i art.24 ust.5 pkt 1 ustawy pzp,
  2.  Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów; Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli  Wykonawca wykaże że:
  –  posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.220 z póź zm.)
  b) sytuacji ekonomicznej i finansowej:  Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
    c) zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
  Wykonawca wykaże, że:

  –  zapewni i udostępni minimum 1 stację paliw oddaloną od bazy Zamawiającego ( przy ul Piotra Skargi 80 w Jaśle) nie dalej  jak 3 km i czynną co najmniej w dni robocze w godzinach od 600 do 1800.
  Podstawy wykluczenia:
  Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust.1 oraz na podstawie art.24  ust.5 pkt.1  ustawy.
 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
  postępowaniu:
  –  Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
  –  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  –  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  –  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
  –  Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.220 z póź zm.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z formularzem ofertowym, oraz wymaganymi oświadczeniami jest do pobrania na stronie  internetowej : www. mpgk.jaslo.pl

•   Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : TGS/8265/2017

•   Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert:

cena – 60 % termin płatności –40 %

•  Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie tut. Spółki do dnia 07.11.2017 r. do godz. 11.00.
•  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie tut. Spółki  w dniu 07.11.2017r. o godz. 11.10.
•  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
•  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.11.2017 r. pod numerem: 623050-N-2017.

Pobierz plik