Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej za maj 2017:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za maj 2017:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. z 2015r., poz.1989)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l - 1) <5  2)
Zapach TON - 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,6
Mętność NTU 1 0,15
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 321
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 0,016
Azotany mgNO3/l 50 <0,005 2)
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,2
Żelazo mg/l 0,2 <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,05 2)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 8,3
Siarczany mgSO4/l 250 24
Twardość og...
Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie energii cieplnej dla przygotowania ciepłej wody

INFORMACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle informuje, że z uwagi na planowane roboty w Ciepłowni „Hankówka” przy ul. Przemysłowej w Jaśle nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej dla przygotowanie ciepłej wody (c.w.u) w dniu 26-06-2017 w godz. 9:00-21:00
W trakcie tej przerwy nastąpi przebudowa ostatniego elementu nowej instalacji odpylania kotłów – zbiorczy kanał spalin

Za wszelkie niedogodności z tym związane przepraszamy

Pobierz Plik

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn.  zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych  o kodzie 19 08 05”.  Nr. ref. : ZWK/829/2017przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w  BZP w dniu 14.07.2016 r. pod nr. 39842-2015 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

Konsorcjum firm:
1.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński – lider, 26-035 Raków, ul...

Czytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle.

Nazwa zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych  o kodzie 19 08 05” – nr. ref. ZWK/ 829 /2017.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z późniejszymi zmianami) zawiadamia że:

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 08.02.2017 r. o godz.11:10 w Miejskim
    Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. P. Skargi 86A.
  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
    215.000,00 zł netto.
Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ/1 Dotyczy: przetargu na usługę „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05” nr. ref. : ZWK/829/2017

 

Wyjaśnienia do SIWZ/1

Dotyczy:  przetargu na usługę „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05”  nr. ref. :  ZWK/829/2017

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P.Skargi 86A, 38-200 Jasło.

              W związku z otrzymanymi zapytaniami dot. treści SIWZ postępowania przetargowego na usługę : „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych  osadów ściekowych o kodzie 19 08 05”, Zamawiający wyjaśnia:

  1. Czy zamawiający dopuszcza zagospodarowanie osadów rolniczo na terenie innego województwa w bliskiej odległości od miejsca wytworzenia osadu?

Odpowiedź :  Nie

  1. Czy zamawiający dopuszcza podwykonawstwo?

Odpowiedź :  Nie

Pobierz Plik

Czytaj więcej

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na usługę „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05” nr. ref. : ZWK/829/2017

Modyfikacja 1/2017

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na usługę „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05”  nr. ref. :  ZWK/829/2017

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp .z o.o. ul. P.Skargi 86A, 38-200 Jasło.

Zamawiający wprowadza następującą zmianę w treści SIWZ:

  1. W dziale XX pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Ceną oferty jest kwota wymieniona w ofercie. Dla potrzeb oceny i porównania ofert  Wykonawcy winni naliczyć 8% podatek VAT.”Pobierz Plik
Czytaj więcej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pn. „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05”

OGŁOSZENIE

       Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pn.  Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych  o kodzie 19 08 05

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych  osadów ściekowych  („osadów”) – kod odpadu 190805 – po procesie  fermentacji i odwodnieniu na prasie taśmowej, zawierających od 18 %  do 22% suchej masy...

Czytaj więcej

Informacja dotycząca zmiany taryfy na dostarczenie ciepła w 2017 r.

I N F O R M A C J A

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że decyzją Prezesa URE  Nr OKR-4210-46(6)/2016/507/XVI/JPI1/JM z dnia 15 grudnia 2016 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Nowa taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 Pobierz Plik

Czytaj więcej