Informacja dotycząca zmiany taryfy na dostarczenie ciepła w 2017 r.

I N F O R M A C J A

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że decyzją Prezesa URE  Nr OKR-4210-46(6)/2016/507/XVI/JPI1/JM z dnia 15 grudnia 2016 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Nowa taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 Pobierz Plik

Czytaj więcej

Informacja dotycząca taryfy na rok 2017 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

INFORMACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje,  że na podstawie Uchwały Nr XXXVII/370/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 grudnia 2016 r. przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr XVIII/185/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 2015 r., na okres jedenastu miesięcy, tj. od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.12.2017

Pobierz Plik

Czytaj więcej

UCHWAŁA NR.4/2016 z dnia 07.12.2016 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle w sprawie ustalenia ceny za opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych na terenie miasta Jasła

UCHWAŁA NR.4/2016

z dnia 07.12.2016 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle w sprawie ustalenia ceny za opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych na terenie miasta Jasła

Pobierz Plik

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając
na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn.  zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w  BZP w dniu 14.07.2016 r. pod nr. 39842-2015 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

VAC-SERVICE Roman Trzonski, ul. Józefa Maronia 44, 41-506 Chorzów.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca przedłożył ofertę nie podlegaj...

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle” nr. ref. ZEC/4989/2016.

Wyjaśnienia do SIWZ/1

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle” nr. ref. ZEC/4989/2016.

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o. ul. P. Skargi 86A 38-200 Jasło

          W związku z otrzymanym zapytaniem dot. treści SIWZ postępowania przetargowego na „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej
w Jaśle”, Zamawiający wyjaśnia:

  1. Jednym z kryteriów wyboru Wykonawcy zadania są koszty energii elektrycznej. W związku z tym, w celu określenia tych kosztów, prosimy o podanie procentowego średniorocznego obciążenia każdego z przedmiotowych kotłów.Odpowiedź:Kryterium „koszty energii e...
Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle”

 OGŁOSZENIE

            Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.  „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka  przy ul. Przemysłowej w Jaśle”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 2164 z póź. zm.) unieważnia postępowanie przetargowe na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle”
nr. ref : ZEC/4352/2016.

        W przeprowadzonym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty  przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pobierz plik

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle” nr. ref. ZEC/4352/2016.

Wyjaśnienia do SIWZ

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle” nr. ref. ZEC/4352/2016.

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o. P. Skargi 86A 38-200 Jasło

W związku z otrzymanym wnioskiem dot. przedłużenia terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym na „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle”, Zamawiający informuje:

  1. Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do w/w postępowania
    przetargowego.

    Odpowiedź:  Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu składania ofert.

Pobierz plik

Czytaj więcej