Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że wprowadzona została usługa e-faktura za świadczone usługi

E-FAKTURA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że wprowadzona została usługa e-faktura za świadczone usługi, która polega na wystawianiu i przesyłaniu faktur w formie elektronicznej.

Odbiorców usług zainteresowanych tą formą rozliczeń prosimy o złożenie stosownego oświadczenia w siedzibie spółki

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

Równocześnie informujemy, że w przypadku, gdy w umowie po stronie Odbiorcy występuje więcej niż 1 osoba oświadczenie winni podpisać wszyscy Odbiorcy wskazując 1 adres e-mail.

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej za czerwiec 2017:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za lipiec 2017:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. z 2015r., poz.1989)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l 1) <5  2)
Zapach TON 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,4
Mętność NTU 1 0,14
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 305
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 0,013
Azotany mgNO3/l 50 1,0
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,4
Żelazo mg/l 0,2 <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,05 2)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 6,5
Siarczany mgSO4/l 250 23
Twardo...
Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej za czerwiec 2017:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za czerwiec 2017:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. z 2015r., poz.1989)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l 1) <5  2)
Zapach TON 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,6
Mętność NTU 1 0,13
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 360
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 0,017
Azotany mgNO3/l 50 1,9
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,3
Żelazo mg/l 0,2 <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,05 2)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 9
Siarczany mgSO4/l 250 28
Twardo...
Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej za maj 2017:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za maj 2017:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. z 2015r., poz.1989)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l - 1) <5  2)
Zapach TON - 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,6
Mętność NTU 1 0,15
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 321
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 0,016
Azotany mgNO3/l 50 <0,005 2)
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,2
Żelazo mg/l 0,2 <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,05 2)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 8,3
Siarczany mgSO4/l 250 24
Twardość og...
Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie energii cieplnej dla przygotowania ciepłej wody

INFORMACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle informuje, że z uwagi na planowane roboty w Ciepłowni „Hankówka” przy ul. Przemysłowej w Jaśle nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej dla przygotowanie ciepłej wody (c.w.u) w dniu 26-06-2017 w godz. 9:00-21:00
W trakcie tej przerwy nastąpi przebudowa ostatniego elementu nowej instalacji odpylania kotłów – zbiorczy kanał spalin

Za wszelkie niedogodności z tym związane przepraszamy

Pobierz Plik

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn.  zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych  o kodzie 19 08 05”.  Nr. ref. : ZWK/829/2017przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w  BZP w dniu 14.07.2016 r. pod nr. 39842-2015 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

Konsorcjum firm:
1.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński – lider, 26-035 Raków, ul...

Czytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle.

Nazwa zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych  o kodzie 19 08 05” – nr. ref. ZWK/ 829 /2017.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z późniejszymi zmianami) zawiadamia że:

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 08.02.2017 r. o godz.11:10 w Miejskim
    Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. P. Skargi 86A.
  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
    215.000,00 zł netto.
Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ/1 Dotyczy: przetargu na usługę „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05” nr. ref. : ZWK/829/2017

 

Wyjaśnienia do SIWZ/1

Dotyczy:  przetargu na usługę „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05”  nr. ref. :  ZWK/829/2017

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P.Skargi 86A, 38-200 Jasło.

              W związku z otrzymanymi zapytaniami dot. treści SIWZ postępowania przetargowego na usługę : „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych  osadów ściekowych o kodzie 19 08 05”, Zamawiający wyjaśnia:

  1. Czy zamawiający dopuszcza zagospodarowanie osadów rolniczo na terenie innego województwa w bliskiej odległości od miejsca wytworzenia osadu?

Odpowiedź :  Nie

  1. Czy zamawiający dopuszcza podwykonawstwo?

Odpowiedź :  Nie

Pobierz Plik

Czytaj więcej