ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn.  zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych  o kodzie 19 08 05”.  Nr. ref. : ZWK/829/2017przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w  BZP w dniu 14.07.2016 r. pod nr. 39842-2015 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

Konsorcjum firm:
1.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński – lider, 26-035 Raków, ul...

Czytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle.

Nazwa zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych  o kodzie 19 08 05” – nr. ref. ZWK/ 829 /2017.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z późniejszymi zmianami) zawiadamia że:

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 08.02.2017 r. o godz.11:10 w Miejskim
    Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. P. Skargi 86A.
  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
    215.000,00 zł netto.
Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ/1 Dotyczy: przetargu na usługę „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05” nr. ref. : ZWK/829/2017

 

Wyjaśnienia do SIWZ/1

Dotyczy:  przetargu na usługę „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05”  nr. ref. :  ZWK/829/2017

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P.Skargi 86A, 38-200 Jasło.

              W związku z otrzymanymi zapytaniami dot. treści SIWZ postępowania przetargowego na usługę : „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych  osadów ściekowych o kodzie 19 08 05”, Zamawiający wyjaśnia:

  1. Czy zamawiający dopuszcza zagospodarowanie osadów rolniczo na terenie innego województwa w bliskiej odległości od miejsca wytworzenia osadu?

Odpowiedź :  Nie

  1. Czy zamawiający dopuszcza podwykonawstwo?

Odpowiedź :  Nie

Pobierz Plik

Czytaj więcej

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na usługę „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05” nr. ref. : ZWK/829/2017

Modyfikacja 1/2017

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na usługę „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05”  nr. ref. :  ZWK/829/2017

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp .z o.o. ul. P.Skargi 86A, 38-200 Jasło.

Zamawiający wprowadza następującą zmianę w treści SIWZ:

  1. W dziale XX pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Ceną oferty jest kwota wymieniona w ofercie. Dla potrzeb oceny i porównania ofert  Wykonawcy winni naliczyć 8% podatek VAT.”Pobierz Plik
Czytaj więcej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pn. „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05”

OGŁOSZENIE

       Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pn.  Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych  o kodzie 19 08 05

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych  osadów ściekowych  („osadów”) – kod odpadu 190805 – po procesie  fermentacji i odwodnieniu na prasie taśmowej, zawierających od 18 %  do 22% suchej masy...

Czytaj więcej

Informacja dotycząca zmiany taryfy na dostarczenie ciepła w 2017 r.

I N F O R M A C J A

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że decyzją Prezesa URE  Nr OKR-4210-46(6)/2016/507/XVI/JPI1/JM z dnia 15 grudnia 2016 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Nowa taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 Pobierz Plik

Czytaj więcej

Informacja dotycząca taryfy na rok 2017 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

INFORMACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje,  że na podstawie Uchwały Nr XXXVII/370/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 grudnia 2016 r. przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr XVIII/185/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 2015 r., na okres jedenastu miesięcy, tj. od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.12.2017

Pobierz Plik

Czytaj więcej

UCHWAŁA NR.4/2016 z dnia 07.12.2016 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle w sprawie ustalenia ceny za opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych na terenie miasta Jasła

UCHWAŁA NR.4/2016

z dnia 07.12.2016 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle w sprawie ustalenia ceny za opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych na terenie miasta Jasła

Pobierz Plik

Czytaj więcej