ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Ciepłownia „Hankówka” w Jaśle została uruchomiona w 1973 r. jako kotłownia przemysłowa dla zakładów znajdujących się na terenie Dzielnicy magazynowo – przemysłowej.

Od 1983 r., po wybudowaniu magistrali cieplnej 2 x f 400 mm oraz rozbudowie Ciepłowni „Hankówka”, rozpoczęto całoroczne dostawy energii cieplnej do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla osiedli mieszkaniowych i instytucji użyteczności publicznej.

Zakład Energetyki Cieplnej w Jaśle składa się z dwóch kotłowni znajdujących się w różnych lokalizacjach. Kotłowni głównej zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 15 w Jaśle oraz kotłowni dodatkowej znajdującej się przy ul Rafineryjnej. Ciepło dostarczane dla miasta Jasła przesyłane jest do odbiorców siecią ciepłowniczą o łącznej długości 20,29 km. Długość magistrali głównej wynosi 7,86 km, sieć rozdzielcza 5,85 km oraz przyłącza 6,58 km.

Opis technologii ciepłowni „Hankówka”.

Ciepłownia „Hankówka” jest kotłownią wodną o parametrach znamionowych:

 • temperatura 130/70 oC (zima), 70/50 oC (lato),
 • ciśnienie 0,82/0,37 MPa (zima), 0,67/0,37 (lato).
 • temperatura obliczeniowa kotłów 150/70 oC

Łączna moc znamionowa kotłowni wynosi 44,46 MW.

Kotłownia jest wyposażona w zautomatyzowany system sterowania i nadzoru z archiwizacją i wizualizacją procesu technologicznego.

W kotłowni zamontowane są i pracują kotły:

– WR-5 o mocy znamionowej 5,82 MW każdy  – 3 szt.

– WR-8 M o mocy znamionowej 7,0 MW każdy (moc maksymalna trwała 10 MW)  – 2 szt.

Kotły WR-5 są dwuciągowymi kotłami  wodnorurkowymi z ciężkim obmurzem i lekkim rusztem mechanicznym łuskowym. Sprawność obliczeniowa kotłów wynosi ok. 82%.

Kotły mają częściowo zautomatyzowany proces spalania i są wyposażone w analizatory tlenu.

Paliwem obliczeniowym jest miał węglowy w klasie 21-18-08.

Kotły WR-5 są wyposażone w układ odpylający w skład którego wchodzi multicyklon osiowy,  bateria cyklonów oraz filtr workowy poziomy.

Kotły WR-8M są nowoczesnymi dwuciągowymi kotłami  wodnorurkowymi z ekonomizerem wykonanymi w technologii ścian szczelnych membranowych z ciężkim rusztem mechanicznym łuskowym. Sprawność obliczeniowa kotłów wynosi powyżej 83%.

Kotły mają zautomatyzowany proces spalania i są wyposażone w analizatory tlenu.

Paliwem obliczeniowym jest miał węglowy w klasie 21-18-08.

Kotły WR-8M są wyposażone w układ odpylający w skład którego wchodzi: multicyklon osiowy,  bateria cyklonów oraz filtr workowy poziomy

Kocioł WF-7 jest dwuciągowym kotłem  wodnorurkowym z paleniskiem fluidalnym ze złożem stacjonarnym. Sprawność obliczeniowa kotła wynosi ok. 80%.

Kocioł jest przystosowany do spalania niskokalorycznych miałów węglowych o wysokiej temperaturze spiekania oraz innych paliw o granulacji do 5mm i zbliżonych parametrach.

Ma zautomatyzowany proces spalania, jest wyposażony w analizator tlenu i układ suchego odsiarczania spalin.

Kocioł WF-7 jest wyposażony w układ odpylający w skład którego wchodzi multicyklon osiowy

i filtr tkaninowy ZP-75, dodatkowo do redukcji emisji dwutlenku siarki w kotle fluidalnym używany jest wapniowy sorbent siarki (dolomit lub kamień wapienny)w układzie suchego odsiarczania spalin.

Na dzień dzisiejszy stan techniczny kotła nie pozwala na jego bezpieczną i bezawaryjną eksploatację.

Dotyczy to szczególnie urządzeń odpylania, układów napędowych i sterowania. Część ciśnieniowa nie ma aktualne dopuszczenia do eksploatacji.

Skuteczność urządzeń redukujących zanieczyszczenia wynosi:

– multicyklon i bateria cyklonów, dla kotłów WR-5 i WR-8M – 94%,

– multicyklon i filtr tkaninowy ZP-75, dla kotła fluidalnego WF-7  – 99%,

– wapniowy sorbent siarki, dla kotła fluidalnego WF-7 – 73%.

Osiągalna efektywność oczyszczania spalin dla pyłu wynosi do 100 mg/Nm3spalin.

Ciepłownia posiada zmodernizowany system hydrauliczny w układzie kaskadowym.

Obiegi kotłowe są niezależne od obiegu sieciowego. Układ zmieszania zaworowego zapewnia łagodny rozruch kotłów i włączenie bądź wyłączenie z obiegu sieciowego oraz zapewnienie dowolnej temperatury wejściowej (wyjściowej) kotła w zakresie od 40 do 150 oC w lecie oraz  od  70 do 150 oC w sezonie grzewczym.

Możliwe do uzyskania przepływy kotłowe kształtują się następująco: WR-5   – 54÷85 m3/h,  WR-8 M  – 70÷130 m3/h, WF-7 – 60÷130 m3/h,

Obliczeniowe natężenie przepływu sieciowego dla zainstalowanych agregatów pompowych wynosi 800 m3/h, rzeczywiste kształtuje się na poziomie 120÷540 m3/h.

Ciepłownia jest wyposażona w zautomatyzowany układ demineralizacji (stacja kationitowa) i odgazowania wody technologicznej (odgazowywacz termiczny).

Obciążenie kotłowni:

 • poza sezonem grzewczym – praca jednego kotła WR-5: min.  1,5 MW,  śr.     2,2 MW,  max. 2,8 MW,
 • w sezonie grzewczym: min.  5 MW  – praca jednego kotła WR-5,  śr.    12,5 MW – praca trzech kotłów WR-5 lub jednego kotła WR-8M i jednego WR-5,  max. 35,5 MW- praca dwóch kotłów WR-8M i trzech kotłów WR-5.

Na terenie ciepłowni zabudowane są na potrzeby kotła fluidalnego:

 • młyn bębnowy z układem przenośnika taśmowego i urządzeniami pomocniczymi,
 • wiata składowania węgla na ok. 2000 ton zmagazynowanego paliwa.

Podstawowe dane związane z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła przedstawiają się następująco:

 1. Moc cieplna termiczna w ciepłowni „Hankówka” –   47,500 MW
 2. Moc cieplna osiągalna w źródłach –   45,900 MW
 3. Moc cieplna zamówiona w źródłach na 31.12.2017 r. –   35,429 MW

– ciepłownia „Hankówka” –  34,117 MW

– kotłownia przy ul. Rafineryjnej  – 1,312 MW

 1. Produkcja ciepła w 2017 r. – 222.581,0 GJ

– ciepłownia „Hankówka” – 213.882,0 GJ

– kotłownia przy ul. Rafineryjnej  –  8.699,0 GJ

 1. Zużycie ciepła na potrzeby własne – 9.862,7 GJ
 2. Straty przesyłu –  25.361,3 GJ
 3. Sprzedaż ciepła w 2017 r. –     186.331,0 GJ

– ciepłownia „Hankówka” – 178.658,0 GJ

– kotłownia przy ul. Rafineryjnej – 7.673,0 GJ

 1. Zmiany zamówionej mocy cieplnej:

– stan na 31.12.2017 r.  –  35,486 MW

– w tym zmniejszenia:  –  0,697 MW

– z tytułu modernizacji  – 0,697 MW

– zwiększenia – 0,640 MW

 1. Na dzień 31.12.2017 r. moc cieplna wynosiła: – 35,486 MW

– ciepłownia „Hankówka”  – 34,174 MW

– kotłownia przy ul. Rafineryjnej  – 1,312 MW

 1. Zużycie opału w 2017 r.  –  11.503,94 t

– średnia wartość opałowa  – 22,541 GJ/Mg

 1. Zużycie gazu w 2017 r. –    265.395,0 m3
 2. Długość sieci ciepłowniczej – 19,803 km

– preizolowana –  14,258 km

– magistralna  – 7,863 km

– rozdzielcza  –  5,542 km

– przyłącza – 6,398 km

 1. Liczba węzłów cieplnych w sieci  –  142 szt.

– zautomatyzowanych   –  142 szt.

– własnych  – 44 szt.

– grupowych  –  8 szt.

– indywidualnych  – 134 szt.

– 2-funkcyjnych (c.o. + c.w.u.)   –  91 szt.

– z zasobnikami c.w.u.  – 86 szt.

– bez zasobników c.w.u. –  5 szt.

– bezpośrednich  – 1 szt.

– pośrednich (wymiennikowych)   –   141 szt.

 1. Emisja CO2 do atmosfery w 2017 r. –  23.774,4 Mg
 2. Emisja SO2 do atmosfery w 2017 r. – 102.256,6 kg
 3. Emisja NOx do atmosfery w 2017 r. – 30.909,1 kg
 4. Emisja pyłów do atmosfery w 2017 r. – 4.369,3 kg