ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty  

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn.  zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych  przez TBS ABK”. nr. referencyjny ZEC/3770/2020, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w  BZP  w dniu 26.06.2020 r. pod nr 555357-N-2020 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

ENERGOTERM Sp. z o.o. ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń, Region Małopolski, ul...

Czytaj więcej