Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.„Budowa odcinka przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjnej gazu dla niezależnej instalacji  układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.„Budowa odcinka przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjnej gazu dla niezależnej instalacji  układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

Pobierz Plik

Czytaj więcej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA

z wyboru najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego pn. „Budowa biurowca dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. Na  Kotlinę”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego pn. „Budowa biurowca dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. Na  Kotlinę”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy: Projektowanie Architektoniczne Andrzej Gawlewicz
ul. Grota Roweckiego 62, 38-200 Jasło.
Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wymaganiami  zawartymi w Zapytaniu ofertowym  Zamawiającego z dnia 24.07.2019 r.

 

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za sierpień 2019:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za sierpień 2019:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,4
Mętność NTU 1 0,166
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 334
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 0,93
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,7
Żelazo mg/l 0,2  <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,052)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 11
Siarczany mgSO4/l 250 31
Czytaj więcej