OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonym na usługi pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 z póź. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2015 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zostały określone w Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, którą wraz z formularzem ofertowym, wymaganymi oświadczeniami oraz projektem umowy można otrzymać w siedzibie tut. Spółki lub pobrać ze strony internetowej : www. mpgk.jaslo.pl

Wadium – Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie tut. Spółki do dnia 09.06.2015 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie tut. Spółki w dniu 09.06.2015 r. o godz. 10.10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.05.2015 r. pod numerem 127548 – 2015.

Dokumentacja Pobierz plik