Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Transport odwodnionych osadów pościekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Jaśle „

OGŁOSZENIE

           Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 z póź. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pn. „Transport odwodnionych osadów pościekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Jaśle na grunty pogórnicze Kopalni Siarki Jeziórko”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia: 01.04.2015 r. – 30.10.2015 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zostały określone w Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, którą wraz z formularzem ofertowym, wymaganymi oświadczeniami oraz projektem umowy można otrzymać w siedzibie tut. Spółki lub pobrać ze strony internetowej : www. mpgk.jaslo.pl

Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2.500,00 PLN. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie tut. Spółki do dnia 13.03.2015 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie tut. Spółki w dniu 13.03.2015 r. o godz. 11.10.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2015 r. pod numerem 47472 – 2015.

Dokumentacja: Pobierz plik