Modyfikacja i informacja dotycząca przetargu „Odbudowa Urządzeń Ciepłowniczych w Jaśle”

 Modyfikacja 1/2015

 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE” nr. referencyjny: ZEC/1499/2015

zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło

               W związku z wystąpieniem oczywistej omyłki pisarskiej pkt. 11.4 SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) dokonuje zmiany treści pkt.11.4 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego nr 69 1050 1458 1000 0022 6044 1668 z podaniem : wadium dot. ZEC/1499/2015. Wadium zostanie uznane za wpłacone, jeżeli znajdzie się na koncie Zamawiającego w dniu otwarcia ofert, tj. 10.03.2015 r. do godz. 1000 .”

Dokumentacja Pobierz plik

INFORMACJA

dotyczy : Przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE” nr. referencyjny: ZEC/1499/2015

zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.
Zamawiający informuje, że nastąpiła zmiana w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.02.2015 r. pod numerem 39842 – 2015. Zmiana nastąpiła w sekcji IV.4.17). w ogłoszeniu jest : „nie” a powinno być: „tak”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.02.2015 r. pod numerem 40804 – 2015.

Dokumentacja Pobierz plik