OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piotra Skargi 86A, 38-200 Jasło

 

 1. Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jaśle;
 1. Do konkursu może przystąpić Kandydat spełniający następujące kryteria (wymogi muszą być spełnione łącznie
  a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granica uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  b) posiada co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  d)nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Do konkursu nie może przystąpić Kandydat, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
  a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  c) jest zatrudniony przez partie polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  e) jego aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
 1. Do pisemnej oferty kandydata należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, określonych w ogłoszeniu konkursu:
  a) CV kandydata (zawierające m.in. numer telefonu kontaktowego oraz adres poczy elektronicznej – e-mail), własnoręcznie podpisane,
  b) dyplom ukończenia studiów wyższych,
  c) kopie świadectw pracy (lub innych dokumentów), potwierdzające, co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia, o którym mowa w pkt. 2 lit. b) niniejszego ogłoszenia,
  d) kopie świadectw pracy (lub innych dokumentów), potwierdzające, co najmniej 3 – letni staż na stanowiskach kierowniczych, o którym nowa w pkt. 2 lit c) niniejszego ogłoszenia (spełnienie tych warunków o których mowa w pkt. 2 lit. b) i c) można udokumentować tymi samymi świadectwami pracy czy też dokumentami),
  e) własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata o:
 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niepodleganiu określonym w ogólnie obowiązujących przepisach prawa oraz wymienionych w pkt. 3 ogłoszenia ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu Spółki,
 • zapoznaniu się z Regulaminem Wyboru Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaśle,
 • wyrażeniu zgody na kandydowanie i na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki,
 • złożeniu oświadczenia lustracyjnego w związku z wyrażeniem zgody na kandydowanie i objęcie funkcji członka Zarządu Spółki lub zawierać informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (w przypadku gdy obowiązek lustracyjny dotyczy danego kandydata),
  • stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z konkursem na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaśle,
  f) inne dokumenty wg uznania kandydata stwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.

Dokumenty dołącza się w poświadczonych przez kandydata kopiach (za wyjątkiem CV i oświadczeń).

 1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat m.in. odpowiada na pytania członków Komisji Konkursowej dotyczące w szczególności:
  a) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
  b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  c) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w spółce handlowej,
  d) znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej,
  co pozwoli na ocenę predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji kandydata do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.
 1. Oferty konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. P. Skargi 86A, 38-200 Jasło
  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Rada Nadzorcza MPGK Sp. z o.o. w Jaśle – Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu – Nie otwierać do dnia 

 1. Zgłoszenia do konkursu należy składać do dnia 24.05.2019 r. do godz. 15.00. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 2. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do sekretariatu spółki.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 27.05.2019 r. o godz. 16.00.
 4. Kandydaci, których oferty spełniły wymagania określone w niniejszym regulaminie zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Spółki i na stronie internetowej Spółki www.mpgk.jaslo.pl

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej MPGK. Sp. z o.o. w Jaśle

Regulamin Wyboru Prezesa Zarządu: Pobierz Plik
Ogłoszenie o Konkursie: Pobierz Plik