O Firmie

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jaśle powstało w dniu 01.01.1952 r. od początku istnienia jest przedsiębiorstwem wielobranżowym i przechodziło szereg zmian organizacyj66nych.

  W latach 1976 do 1982 działało jako wydział Gospodarki Komunalnej w Jaśle w ramach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie

  Z dniem 01.12.1982 na podstawie zarządzenia nr 43/82 z dnia 01.12.1982 Naczelnika Miasta Jasła doszło do ponownego utworzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jaśle.

Następnie z dniem 01.07.1997 Przedsiębiorstwo na podstawie Uchwały Nr.41/97 Zarządu Miasta Jasła z dnia 18.06.1997 zostało przekształcone w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest bieżące zaspokajanie potrzeb miasta Jasła w zakresie usług komunalnych w szczególności:

- wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej,

- poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody,

- odprowadzania ścieków i ich oczyszczania,

- świadczenia usług transportowo- sprzętowych,

- realizacji inwestycji ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych,

Organami Spółki są

  1. Walne Zgromadzenie Wspólników w imieniu którego działa Burmistrz Miasta Jasła
  2. Rada Nadzorcza licząca 6 osób
  3. Zarząd Spółki składający się z 2 osób

Spółką kieruje i reprezentuje podmiot na zewnątrz

  1. Jan Kmiecik – Prezes Zarządu
  2. Tadeusz Dudek – Z-ca Prezesa Zarządu

Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na koniec 2014r. 61 827 500,00 zł i podzielony jest 123 655 udziałów. Wszystkie udziały należą do Miasta Jasła

Spółka Jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XII Wydziale Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080708. Posiada numer statystyczny REGON 37 03 73 355 i NIP 685-000-49-67

Działalność Spółki realizowana jest przez następujące zakłady i działy:

- Zakład Energetyki Cieplnej

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji

- Gospodarstwo Samochodowe

- Laboratorium

- Dział Techniczny

- Dział Finansowo – Księgowy

- Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowo – Magazynowej

- Dział Służb Pracowniczych i Administracji

- Radca Prawny

- Stanowisko ds. bhp i p.poż.

- Stanowisko ds. obrony cywilnej

- Stanowisko ds. ochrony środowiska

- Stanowisko ds. informatycznych