UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasła.

UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY MIEJSKIEJ JASŁA

z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasła.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz 994 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jasła.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LVII/433/2006 z dnia 17 lutego 2006 r...

Czytaj więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                      Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje iż na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z póź. zm. ) unieważnia postępowanie przetargowe na roboty budowlane pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle, nr. referencyjny : ZEC/ 006/2019.
W przeprowadzonym postępowaniu  cena najkorzystniejszej oferty  przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pobierz plik

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja  z otwarcia ofert

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

Nazwa zamówienia : „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego  w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”  nr. referencyjny : ZEC/ 006/2019.

Pobierz Plik

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ/8

Wyjaśnienia do SIWZ/8

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło. W związku z otrzymanymi zapytaniami i wnioskami dot. postępowania przetargowego na „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Zamawiający wyjaśnia i informuje:

Pobierz Plik

Czytaj więcej

Modyfikacja 2/2019

Modyfikacja 2/2019

 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na roboty budowlane  pn. „Budowa niezależnej instalacji  układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” nr. referencyjny : ZEC/ 006/2019

 

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

 Dział 15, ust 2, pkt 8, lit.h, tiret 4  SIWZ  otrzymuje nowe brzmienie :  „koszty serwisowania od uruchomienia do remontu głównego/kapitalnego na dzień składania ofert”.

Pobierz plik

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ/7

Wyjaśnienia do SIWZ/7

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło. W związku z otrzymanymi zapytaniami i wnioskami dot. postępowania przetargowego na „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Zamawiający wyjaśnia i informuje:

Pobierz Plik

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ/6

Wyjaśnienia do SIWZ/6

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło. W związku z otrzymanymi zapytaniami i wnioskami dot. postępowania przetargowego na „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Zamawiający wyjaśnia i informuje:

Pobierz Plik

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ/5

Wyjaśnienia do SIWZ/5

dotyczy:  Przetargu na roboty budowlane pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”
Zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

W związku z otrzymanymi zapytaniami i wnioskami dot. postępowania przetargowego na „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Zamawiający wyjaśnia i informuje:

Pobierz Plik 

Czytaj więcej