Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za czerwiec 2020:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za czerwiec 2020:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,7
Mętność NTU 1 0,198
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 302
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 0,2
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 2,6
Żelazo mg/l 0,2  <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,052)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 9,2
Siarczany mgSO4/l 250 20
Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ /1 dotyczy:  Przetargu na roboty budowlane  pn. „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania: „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków TBS ABK”.nr. referencyjny : ZEC/ 3770/2020.

Wyjaśnienia do SIWZ /1

dotyczy:  Przetargu na roboty budowlane  pn. „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania: „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków TBS ABK”.nr. referencyjny : ZEC/ 3770/2020.

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający wyjaśnia:

PYTANIE 1

Zgodnie z zapisem w SIWZ (Część I, Dział 4, pkt 8, ppkt 4) Wykonawca zobowiązany jest dokonać opłat związanych z wejściem w teren. W celu prawidłowej kalkulacji ceny prosimy o jasne sprecyzowanie na które tereny i jakie opłaty należy uwzględnić w ofercie cenowej.

ODPOWIEDŹ:  Wykonawca powinien  przewidzieć należne opłaty  związane z  zajęciem pasa drogowego ulic mie...

Czytaj więcej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.  „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania: „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków TBS ABK”

OGŁOSZENIE

       Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1943 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.  „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania: „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków TBS ABK”
Przedmiotem zamówienia są prace budowlane wraz ze wszystkimi niezbędnymi dostawami, infrastrukturą towarzyszącą i współpracującą oraz rozruchem w stanie gotowym do eksploatacji (tzw. pod klucz) inwestycji p.n...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE 

OGŁOSZENIE 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle informuje, że zgodnie z harmonogramem pracy dzień 12 06 2020 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników tut. Spółki  Przepraszamy za niedogodności

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do Działu Finansowo – Księgowego

OGŁOSZENIE – WYDŁUŻENIE TERMINU

MPGK Jasło Sp. z o.o. w Jaśle poszukuje kandydata na stanowisko inspektor do Działu Finansowo – Księgowego.

Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, ekonomia)
  • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
  • praktyczna znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, w tym przepisów płacowych
  • umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy w zespole

Oferty kandydatów powinny zawierać:

  1. C.V.
  2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzonej przez MPGK Sp. z o.o. w Jaśle rekrutacji na stanowisko inspektor do Działu Finansowo – Księgowego...

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za maj 2020:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za maj 2020:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,9
Mętność NTU 1 0,157
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 334
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 1,1
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 2,1
Żelazo mg/l 0,2  <0,024 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,052)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 8,9
Siarczany mgSO4/l 250 10
Twa...
Czytaj więcej

NFORMACJA o dopłacie w okresie od 29.05.2020 r. do 31.12.2020 r. dla gospodarstw domowych stanowiących taryfową Grupę A

INFORMACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że Rada Miejska Jasła dnia 25.05.2020 r. podjęła Uchwałę o dopłacie w okresie od 29.05.2020 r. do 31.12.2020 r. dla gospodarstw domowych stanowiących taryfową Grupę A odbiorców usług w wysokości 0,11 zł brutto do 1 m3 dostarczonej wody i 0,09 zł brutto do 1 m3 odprowadzanych ścieków.

Pobierz Plik 

 

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Lublin Uniwersalny typ 3302.

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Lublin Uniwersalny typ 3302.

Numer rejestracyjny RWI 1356, rok produkcji 1999.

Cena wywoławcza – 1.000 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.05.2020 r. o godz. 1100 w świetlicy MPGK Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. P. Skargi 86a.

MPGK Sp. z o.o. w Jaśle zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferowany do sprzedaży samochód znajduje się na terenie bazy MPGK Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. Piotra Skargi 80.

Samochód będzie można oglądać w dniu 22.05.2020 r. w godz. od 800 do 1045.

Telefon do kontaktu 510 260 215.

Galeria:

Czytaj więcej