O FIRMIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jaśle powstało w dniu 01.01.1952 r. od początku istnienia jest przedsiębiorstwem wielobranżowym i przechodziło szereg zmian organizacyj66nych.

W latach 1976 do 1982 działało jako wydział Gospodarki Komunalnej w Jaśle w ramach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie

Z dniem 01.12.1982 na podstawie zarządzenia nr 43/82 z dnia 01.12.1982 Naczelnika Miasta Jasła doszło do ponownego utworzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jaśle.

Następnie z dniem 01.07.1997 Przedsiębiorstwo na podstawie Uchwały Nr.41/97 Zarządu Miasta Jasła z dnia 18.06.1997 zostało przekształcone w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest bieżące zaspokajanie potrzeb miasta Jasła w zakresie usług komunalnych w szczególności:

– wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej,

– poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody,

– odprowadzania ścieków i ich oczyszczania,

– świadczenia usług transportowo- sprzętowych,

– realizacji inwestycji ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych,

Organami Spółki są

  1. Walne Zgromadzenie Wspólników w imieniu którego działa Burmistrz Miasta Jasła
  2. Rada Nadzorcza licząca 6 osób
  3. Zarząd Spółki składający się z 1 osoby

Spółką kieruje i reprezentuje podmiot na zewnątrz

  1. Paweł Zawada – Prezes Zarządu

Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na koniec 2014r. 61 827 500,00 zł i podzielony jest 123 655 udziałów. Wszystkie udziały należą do Miasta Jasła

Spółka Jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XII Wydziale Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080708. Posiada numer statystyczny REGON 37 03 73 355 i NIP 685-000-49-67

Działalność Spółki realizowana jest przez następujące zakłady i działy:

– Zakład Energetyki Cieplnej

– Zakład Wodociągów i Kanalizacji

– Biuro obsługi Klienta

– Gospodarstwo Samochodowe

– Laboratorium

– Dział Techniczny

– Dział Finansowo – Księgowy

– Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowo – Magazynowej

– Dział Służb Pracowniczych i Administracji

– Dział Prawny

– Dział BHP i Ochrony Środowiska 

– Dział informatyki

Numery kont Bankowych:

Bank ING  BANK ŚLĄSKI  o JASŁO  nr. rachunku 69 1050 1458 1000 0022 6044 1668

BANK SPÓŁDZIELCZY W BIECZU o JASŁO nr. rachunku 23 8627 1011 2001 0010 7943 0001 

Informujemy, iż przy dokonywaniu wpłat w Banku spółdzielczym nie są naliczane opłaty