ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając
na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn.  zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Budowa odcinka przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjnej gazu dla niezależnej instalacji  układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Nr. ref. : ZEC/6949/2019 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w  BZP w dniu 30.09.2019 r. pod nr 603567-N-2019 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

Zakład Inst...

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Sobniowska, Rolnicza, Ks. Bełcha, Różana, Mała, Wesoła, Wiosenna

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w  dniu
8 listopada 2019r. w godzinach od 8.00 do 15.00
w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic:
Sobniowska, Rolnicza, Ks. Bełcha, Różana, Mała, Wesoła, Wiosenna

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

 Informacja  z otwarcia ofert dla „Budowa odcinka przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia  i stacji redukcyjnej gazu dla niezależnej instalacji  układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” nr. referencyjny : ZEC/ 6949/2019.

 Informacja  z otwarcia ofert

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

Nazwa zamówienia : „Budowa odcinka przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia  i stacji redukcyjnej gazu dla niezależnej instalacji  układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” nr. referencyjny : ZEC/ 6949/2019.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986
z póź. zm.), informuje że:

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.10.2018 r. o godz. 10:10 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp...
Czytaj więcej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza nabór na wolne stanowisko „Referent ds. rozliczeń”.

OGŁOSZENIE 

MPGK Jasło Sp. z o.o. w Jaśle poszukuje kandydatów na stanowisko: „referent ds. rozliczeń”.

Od Kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenie : min. średniego,
  • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera, w szczególności pakietu MS OFFICE
  • przynajmniej rocznego doświadczenia zawodowego,
  • posiadania kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych, niezbędnych do profesjonalnej obsługi klienta,
  • umiejętność analitycznego myślenia, pracy w zespole.

Oferty kandydatów powinny zawierać:
1. C.V.
2.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzonej przez MPGK Sp. z o.o. w Jaśle rekrutacji na stanowisku referent ds. rozliczeń...

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Ks. Bełcha, Rolnicza, Leśna 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w w dniu 17 października 2019r. w godzinach od *8.00 do 11.00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic:
Ks. Bełcha, Rolnicza, Leśna 

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za wrzesień 2019:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za wrzesień 2019:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,5
Mętność NTU 1 0,126
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 360
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 0,51
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 2,1
Żelazo mg/l 0,2  <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,052)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 11,2
Siarczany mgSO4
Czytaj więcej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.„Budowa odcinka przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjnej gazu dla niezależnej instalacji  układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.„Budowa odcinka przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjnej gazu dla niezależnej instalacji  układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

Pobierz Plik

Czytaj więcej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA

z wyboru najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego pn. „Budowa biurowca dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. Na  Kotlinę”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego pn. „Budowa biurowca dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. Na  Kotlinę”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy: Projektowanie Architektoniczne Andrzej Gawlewicz
ul. Grota Roweckiego 62, 38-200 Jasło.
Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wymaganiami  zawartymi w Zapytaniu ofertowym  Zamawiającego z dnia 24.07.2019 r.

 

Czytaj więcej