INFORMACJA

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Jaśle, ul. Piotra Skargi 86 a

tel.: 13 443 67 60, fax. 13 446 23 83

e-mail: sekretariat@mpgk.jaslo.pl

 

Zaprasza upoważnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.

Oferty z podaniem ceny i informacji o firmie prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem„oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.”w siedzibie Spółki w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. do godz. 12 oo

 Rozpatrywanie będą tylko oferty złożone po ukazaniu się ogłoszenia.
Nie będą rozpatrywane oferty założone po terminie.

Czytaj więcej

„Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

„Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że w dniu 12.06.2015 r. została podpisana umowa z Konsorcjum firm:

 • Franciszek Nalepa Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne FRIB-EX
 1. Ździebkowskiej 1, 41-710 Ruda Śląska,
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. ul. Na Łąkach 9, 41-700 Ruda Śląska.

na roboty budowlane dla projektu pn.: „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”.

Wykonawca robót wybrany został spośród 5 ofert w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zadanie swoim zakresem obejmuje odbudowę:

 • sieci ciepłowniczej o średnicy 2 x DN 400 mm o długości 348,3 m w rejonie ulic Żeromskiego – Konopnickiej,
 • siec...
Czytaj więcej

INFORMACJA O PRZERWACH W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

INFORMACJA O PRZERWACH W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

            Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” wystąpią przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej, które planowane są w terminach:

 • od 6.07.2015 r. do 18.07.2015 r. – do wszystkich odbiorców c.w.u.
 • od 6.07.2015 r. do 5.08.2015 r. dla n/w obiektów:
  • Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa:

     – ul. Bednarska 5, 7, 9, 11,

     – ul. Floriańska 17, 17a, 17b,

 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych

     – ul. Franciszkańska 4,

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX – NAFTOBUDOWA, ul. Kochanowskiego 6,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa...
Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm. ) informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni przy ul. Krakowskiej w Jaśle” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP w dniu 28.05.2015 r. pod nr. 127548-2015 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

„Grupa Inwestor” Spółka z o.o. ul. Graniczna 1b, 35-326 Rzeszów Uzasadnienie wybo...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciem przetargu na usługi: Promocja i Informacja dla projektu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

OGŁOSZENIE

       W związku z rozstrzygnięciem przetargu na usługi: Promocja i Informacja dla projektu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje:

 1. Wybrano ofertę firmy: Wytwórnia Szyldów „UNITA” Ewa Orlińska,
  ul. Floriańska 122, 38-200 Jasło.
 2. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedłożył ofertę nie podlegającą        odrzuceniu, oferując najniższą cenę, otrzymując 100 pkt. w kryterium oceny  ofert.

  Dokumentacja Pobierz plik

Czytaj więcej

Wyjaśnienie do SIWZ/1 dla postępowania przetargowego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Wyjaśnienie do SIWZ/1

W związku z otrzymanym zapytaniem dot. treści SIWZ postępowania przetargowego dla zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”.

nr. ref: ZWK/4315/2015,

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle wyjaśnia:

1. W  nawiązaniu  do  prowadzonego przez Państwa postępowania przetargowego , uprzejmie  prosimy o informację dotyczącą  polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności   na  400 000 zł. Czy  można  łączyć  polisy  OC  działalności tj. jedna  polisa  jest  z  PZU  na wartość 100.000 zł. i druga z Ergo Hestia na 350.000 zł...

Czytaj więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że zgodnie z harmonogramem pracy dzień 5 czerwca 2015 r jest dniem wolnym od pracy dla pracowników tut. Spółki Przepraszamy za niedogodności.

Czytaj więcej