INFORMACJA o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

INFORMACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Piotra Skargi 86A

 informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27.11.2017 r., poz. 2180)  zgodnie z art. 9 pkt. 1 tej ustawy taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasła obowiązujące w dniu 12 grudnia 2017 r. zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. do dnia 10 czerwca 2018 r.

Pobierz Plik

Czytaj więcej

Informacja

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 47 ust. 2c Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017, poz.220 z późn.zm.) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że z uwagi na toczące się postępowanie o wydanie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, przedłużeniu ulegnie czasokres obowiązywania dotychczasowej taryfy (decyzja OKR-4210-46(6)/2016/507/XVI/JPI1/JM z dn. 15.12.2016 r.) do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

Informacja o nowej taryfie zostanie podana do wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz Plik

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle”  nr ref. TGS/8265/2017, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w  BZP w dniu 28.11.2017 r. pod nr  623050-2017 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy :

JAMIX Sp. z o.o. ul. Towarowa 20, 38-200 Jasło

  1. Do wyznaczonego terminu składania oferty złożyło 2 Wykonawców :             ...
Czytaj więcej

Informacja o otwarciu ofert dla przetargu „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle” nr. ref. TGS/8265/2017

Informacja  z otwarcia ofert

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło
Nazwa zamówienia : „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów  i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle” nr. ref. TGS/8265/2017
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.), informuje że:

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.12.2017 r. o godz. 11:10 w siedzibie  Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. P. Skargi 86 A,
  1. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamów...
Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ (3) dotyczy: Przetargu na dostawy pn. „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle” nr. ref. TGS/8265/2017.

Wyjaśnienia do SIWZ (3)

dotyczy: Przetargu na dostawy pn. „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle”  nr. ref. TGS/8265/2017.
Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o. ul. P. Skargi 86A 38-200 Jasło.

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi  treści SIWZ postępowania przetargowego na  „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle”,  Zamawiający wyjaśnia:

  1. W odniesieniu do zapisów SIWZ dział IV pkt 3 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie posiadał stację paliw w odległości do 4 km od
    siedziby Zamawiającego ?

Odpowiedź:   Nie.

  1. Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w umowie w par.3 ust...
Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej za listopad 2017:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za listopad 2017:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. z 2015r., poz.1989)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,8
Mętność NTU 1 0,095
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 327
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 2,8
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,3
Żelazo mg/l 0,2 <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,05 2)
Glin mg/l 0,2 0,045
Chlorki mg/l 250 6,2
Siarczany mgSO4/l 25...
Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ (2) dotyczy: Przetargu na dostawy pn. „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle” nr. ref. TGS/8265/2017.

Wyjaśnienia do SIWZ (2)

dotyczy: Przetargu na dostawy pn. „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów  i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle”  nr. ref. TGS/8265/2017.
Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o. ul. P. Skargi 86A 38-200 Jasło.

W związku z otrzymanym pytaniem dotyczącym treści SIWZ postępowania przetargowego na  „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle”,  Zamawiający wyjaśnia:

  1. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić termin w stosunku do którego należy obliczyć cenę oferty z dnia 5 grudnia na dzień 4 grudnia ?  Zapytanie podyktowane jest   koniecznością wcześniejszego przygotowania oferty i przesłania jej do  Zamawiającego...
Czytaj więcej

Modyfikacja 1/2017 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na dostawy pn. „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle” nr. ref. TGS/8265/2017.

 Modyfikacja  1/2017

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  dla przetargu  na dostawy pn. „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle”  nr. ref. TGS/8265/2017.

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o. ul. P. Skargi 86A  38-200 Jasło.

Zamawiający wprowadza następującą zmianę w treści SIWZ:

1. W załączniku nr. 5 – wzór umowy,  w § 4 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Różnica pomiędzy ceną oferowaną w złożonej ofercie a ceną z dnia sprzedaży nie może być większa jak różnica ceny hurtowej paliwa ekodiesel PKN Orlen z dnia 05.12.2017 r. a ceną oferowaną w złożonej ofercie”.

Pobierz plik

Czytaj więcej