Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle” nr. ref. ZEC/4989/2016.

Wyjaśnienia do SIWZ/1

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle” nr. ref. ZEC/4989/2016.

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o. ul. P. Skargi 86A 38-200 Jasło

          W związku z otrzymanym zapytaniem dot. treści SIWZ postępowania przetargowego na „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej
w Jaśle”, Zamawiający wyjaśnia:

 1. Jednym z kryteriów wyboru Wykonawcy zadania są koszty energii elektrycznej. W związku z tym, w celu określenia tych kosztów, prosimy o podanie procentowego średniorocznego obciążenia każdego z przedmiotowych kotłów.Odpowiedź:Kryterium „koszty ...
Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle”

 OGŁOSZENIE

            Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.  „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka  przy ul. Przemysłowej w Jaśle”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Termin wykonania z...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 2164 z póź. zm.) unieważnia postępowanie przetargowe na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle”
nr. ref : ZEC/4352/2016.

        W przeprowadzonym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty  przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pobierz plik

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle” nr. ref. ZEC/4352/2016.

Wyjaśnienia do SIWZ

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle” nr. ref. ZEC/4352/2016.

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o. P. Skargi 86A 38-200 Jasło

W związku z otrzymanym wnioskiem dot. przedłużenia terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym na „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle”, Zamawiający informuje:

 1. Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do w/w postępowania
  przetargowego.

  Odpowiedź:  Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu składania ofert.

Pobierz plik

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle” nr. ref. ZEC/4352/2016.

Wyjaśnienia do SIWZ

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle” nr. ref. ZEC/4352/2016.
Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o P. Skargi 86A 38-200 Jasło

W związku z otrzymanym zapytaniem dot. treści SIWZ postępowania przetargowego na „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle”, Zamawiający wyjaśnia:

 1. Jednym z kryteriów wyboru Wykonawcy zadania są koszty eksploatacyjne. W związku z
  tym, w celu określenia kosztów energii elektrycznej, prosimy o podanie średniorocznego
  obciążenia każdego z przedmiotowych kotłów...
Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle” nr. ref. ZEC/4352/2016.

Wyjaśnienia do SIWZ

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin
w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle” nr. ref. ZEC/4352/2016.

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o. P. Skargi 86A 38-200 Jasło

           W związku z otrzymanymi zapytaniami dot. treści SIWZ postępowania przetargowego na „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle”, Zamawiający wyjaśnia:

 1. Czy w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających
  prowadzenie prac montażowych Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminów
  realizacji ?

Odpowiedź:   Zmiany terminów realizacji umowy zostały określone w § 28 ust.2, pkt...

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle” nr. ref. ZEC/4352/2016.

Wyjaśnienia do SIWZ

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin
w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle” nr. ref. ZEC/4352/2016.

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o. P. Skargi 86A 38-200 JasłoW związku z otrzymanymi zapytaniami dot. treści SIWZ postępowania przetargowego na „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle”, Zamawiający wyjaśnia:

 1. Czy każdą z nowych instalacji odpylania należy wyposażyć w stacjonarny miernik emisji
  pyłów w spalinach?

  Odpowiedź: Każdą z instalacji należy wyposażyć w stacjonarny miernik emisji pyłów.

 2. Czy ma to być miernik technologiczny (informacyjny) czy rozliczeniowy (QAL3) ?...
Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle”

 OGŁOSZENIE

            Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.  „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka  przy ul. Przemysłowej w Jaśle”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Termin wykonania ...

Czytaj więcej