Informacja o zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego objętego projektem pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle

38-200 Jasło, ul Piotra Skargi 86A

informuje, że zakończono realizację zadania inwestycyjnego objętego projektem pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa.

Wykonawcą robót było Konsorcjum firm:

 • Franciszek Nalepa Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne FRIB-EX
 1. Ździebkowskiej 1, 41-710 Ruda Śląska,
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. ul. Na Łąkach 9, 41-700 Ruda Śląska.

z którym w dniu 12.06.2015 r. zawarto umowę na roboty.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle ogłasza nabór na stanowisko:

specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oferowane warunki zatrudnienia: – umowa o pracę w wymiarze 1 etatu,

                                                       – rodzaj umowy o pracę: umowa na czas określony.

Przewidywany zakres zadań wykonywanych na przedmiotowym stanowisku pracy to zadania służby bhp wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie bhp lub studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej jeden rok stażu pracy w służbie bhp,
 • posiadanie aktualnego szkolenia okresowego dla służb bhp,
 • znajomoś...
Czytaj więcej

INFORMACJA

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Jaśle, ul. Piotra Skargi 86 a

tel.: 13 443 67 60, fax. 13 446 23 83

e-mail: sekretariat@mpgk.jaslo.pl

 

Zaprasza upoważnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.

Oferty z podaniem ceny i informacji o firmie prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem„oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.”w siedzibie Spółki w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. do godz. 12 oo

 Rozpatrywanie będą tylko oferty złożone po ukazaniu się ogłoszenia.
Nie będą rozpatrywane oferty założone po terminie.

Czytaj więcej

„Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

„Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że w dniu 12.06.2015 r. została podpisana umowa z Konsorcjum firm:

 • Franciszek Nalepa Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne FRIB-EX
 1. Ździebkowskiej 1, 41-710 Ruda Śląska,
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. ul. Na Łąkach 9, 41-700 Ruda Śląska.

na roboty budowlane dla projektu pn.: „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”.

Wykonawca robót wybrany został spośród 5 ofert w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zadanie swoim zakresem obejmuje odbudowę:

 • sieci ciepłowniczej o średnicy 2 x DN 400 mm o długości 348,3 m w rejonie ulic Żeromskiego – Konopnickiej,
 • siec...
Czytaj więcej

INFORMACJA O PRZERWACH W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

INFORMACJA O PRZERWACH W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

            Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” wystąpią przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej, które planowane są w terminach:

 • od 6.07.2015 r. do 18.07.2015 r. – do wszystkich odbiorców c.w.u.
 • od 6.07.2015 r. do 5.08.2015 r. dla n/w obiektów:
  • Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa:

     – ul. Bednarska 5, 7, 9, 11,

     – ul. Floriańska 17, 17a, 17b,

 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych

     – ul. Franciszkańska 4,

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX – NAFTOBUDOWA, ul. Kochanowskiego 6,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa...
Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm. ) informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni przy ul. Krakowskiej w Jaśle” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP w dniu 28.05.2015 r. pod nr. 127548-2015 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

„Grupa Inwestor” Spółka z o.o. ul. Graniczna 1b, 35-326 Rzeszów Uzasadnienie wybo...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciem przetargu na usługi: Promocja i Informacja dla projektu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

OGŁOSZENIE

       W związku z rozstrzygnięciem przetargu na usługi: Promocja i Informacja dla projektu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje:

 1. Wybrano ofertę firmy: Wytwórnia Szyldów „UNITA” Ewa Orlińska,
  ul. Floriańska 122, 38-200 Jasło.
 2. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedłożył ofertę nie podlegającą        odrzuceniu, oferując najniższą cenę, otrzymując 100 pkt. w kryterium oceny  ofert.

  Dokumentacja Pobierz plik

Czytaj więcej