ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn.  zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania: „Budowa kolektora sieciowego” nr. referencyjny ZEC/4087/2020,  przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w  BZP  w dniu 09.07.2020 r. pod nr 560102-N-2020 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:
NTS Sp. z o.o.  ul...

Czytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

Nazwa zamówienia: „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania: „Budowa kolektora sieciowego”,  Nr. referencyjny ZEC/4087/2020


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle jako Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) informuje że:

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.07.2020 r. o godz.10:10 w siedzibie Miejskiego  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. P...
Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty  

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn.  zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych  przez TBS ABK”. nr. referencyjny ZEC/3770/2020, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w  BZP  w dniu 26.06.2020 r. pod nr 555357-N-2020 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

ENERGOTERM Sp. z o.o. ul...

Czytaj więcej

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego w ramach promocji projektu: „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka”.

 

INFORMACJA

Z wyboru najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego w ramach promocji projektu: „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że w ramach promocji projektu: „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka” w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej wybrano ofertę firmy:

LIDER, Jacek Strugała, ul. Kołłątaja 2, 38-200 Jasło.

Pobierz Plik

Czytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

Nazwa zamówienia: „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania: „Budowa sieci i  przyłączy ciepłowniczych do budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych  przez TBS ABK”.nr. referencyjny ZEC/3770/2020


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle jako Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z późniejszymi zmianami) informuje że:

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.07.2020 r. o godz...
Czytaj więcej

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1943 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.  „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania:„Budowa kolektora sieciowego”

OGŁOSZENIE 

       Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1943 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.  „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania:„Budowa kolektora sieciowego”

        Przedmiotem zamówienia są prace budowlane wraz ze wszystkimi niezbędnymi dostawami, infrastrukturą towarzyszącą i współpracującą oraz rozruchem w stanie gotowym do eksploatacji (tzw. pod klucz) inwestycji p.n...

Czytaj więcej

IINFORMACJA

INFORMACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle kierując się troską o dobro i komfort Klientów oraz mając na uwadze ochronę interesów naszych Odbiorców przed podwyższaniem poziomu cen, informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKR.4210.12.2020.UJN z dnia 18.06.2020 r. okres obowiązywania taryfy dla ciepła na dotychczasowych warunkach został wydłużony do dnia 31 marca 2021 r.

W związku z tym ceny i stawki opłat ujęte w taryfie pozostają na dotychczasowym poziomie.

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za czerwiec 2020:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za czerwiec 2020:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,7
Mętność NTU 1 0,198
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 302
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 0,2
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 2,6
Żelazo mg/l 0,2  <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,052)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 9,2
Siarczany mgSO4/l
Czytaj więcej