ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn.  zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania: „Budowa kolektora sieciowego” nr. referencyjny ZEC/4087/2020,  przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w  BZP  w dniu 09.07.2020 r. pod nr 560102-N-2020 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:
NTS Sp. z o.o.  ul. Kaszubska 11A, 35-317 Rzeszów.

Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyło 2 Wykonawców: 

Oferta nr. 1
NTS Sp. z o.o.  ul. Kaszubska 11A, 35-317 Rzeszów,
Oferta nr. 2
MONTERES Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 1/21, 37-200 Przeworsk.

  1. Informacja o punktacji przyznanej w postępowaniu przetargowym
Nr.Oferty Nawa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba
punktów
ogółem

Kryterium
cena

Kryterium
okres
gwarancji

1 NTS Sp. z o.o.  ul. Kaszubska 11A, 35-317 Rzeszów,

100,00

60,00

40,00

2 MONTERES Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 1/21, 37-200 Przeworsk.

94,17

54,17

40,00

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>