Wyjaśnienia do SIWZ /1 dotyczy:  Przetargu na roboty budowlane  pn. „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania: „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków TBS ABK”.nr. referencyjny : ZEC/ 3770/2020.

Wyjaśnienia do SIWZ /1

dotyczy:  Przetargu na roboty budowlane  pn. „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania: „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków TBS ABK”.nr. referencyjny : ZEC/ 3770/2020.

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający wyjaśnia:

 

PYTANIE 1

Zgodnie z zapisem w SIWZ (Część I, Dział 4, pkt 8, ppkt 4) Wykonawca zobowiązany jest dokonać opłat związanych z wejściem w teren. W celu prawidłowej kalkulacji ceny prosimy o jasne sprecyzowanie na które tereny i jakie opłaty należy uwzględnić w ofercie cenowej.

ODPOWIEDŹ:  Wykonawca powinien  przewidzieć należne opłaty  związane z  zajęciem pasa drogowego ulic miejskich na czas prowadzenia robót.

 

PYTANIE 2

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o decyzje na lokalizację sieci i przyłączy ciepłowniczych w pasach drogowych.

ODPOWIEDŹ:  Decyzje zezwalające na dysponowaniem terenem działek ( pasy drogowe ulic miejskich) są w posiadaniu Zamawiającego i w razie konieczności zostaną udostępnione wykonawcy robót.

PYTANIE 3
Prosimy o informację czy zamawiający posiada lub będzie posiadał decyzję na wycinkę drzew.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający nie posiada decyzji na wycinkę drzew.  Na trasie przebiegu projektowanych przyłączy i sieci ciepłowniczych nie
zachodzi konieczność wycinki drzew wymagających wydania decyzji na ich usunięcie.

PYTANIE 3
Prosimy o informację czy zamawiający posiada lub będzie posiadał decyzję na wycinkę drzew.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający nie posiada decyzji na wycinkę drzew.  Na trasie przebiegu projektowanych przyłączy i sieci ciepłowniczych nie
zachodzi konieczność wycinki drzew wymagających wydania decyzji na ich usunięcie.

Pobierz Plik