Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za czerwiec 2020:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za czerwiec 2020:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,7
Mętność NTU 1 0,198
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 302
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 0,2
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 2,6
Żelazo mg/l 0,2  <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,052)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 9,2
Siarczany mgSO4/l 250 20
Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ /1 dotyczy:  Przetargu na roboty budowlane  pn. „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania: „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków TBS ABK”.nr. referencyjny : ZEC/ 3770/2020.

Wyjaśnienia do SIWZ /1

dotyczy:  Przetargu na roboty budowlane  pn. „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania: „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków TBS ABK”.nr. referencyjny : ZEC/ 3770/2020.

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający wyjaśnia:

PYTANIE 1

Zgodnie z zapisem w SIWZ (Część I, Dział 4, pkt 8, ppkt 4) Wykonawca zobowiązany jest dokonać opłat związanych z wejściem w teren. W celu prawidłowej kalkulacji ceny prosimy o jasne sprecyzowanie na które tereny i jakie opłaty należy uwzględnić w ofercie cenowej.

ODPOWIEDŹ:  Wykonawca powinien  przewidzieć należne opłaty  związane z  zajęciem pasa drogowego ulic mie...

Czytaj więcej