Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1943 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.  „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania:„Budowa kolektora sieciowego”

OGŁOSZENIE 

       Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1943 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.  „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania:„Budowa kolektora sieciowego”

        Przedmiotem zamówienia są prace budowlane wraz ze wszystkimi niezbędnymi dostawami, infrastrukturą towarzyszącą i współpracującą oraz rozruchem w stanie gotowym do eksploatacji (tzw. pod klucz) inwestycji p.n. „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania: „Budową kolektora sieciowego” na podstawie istniejących projektów budowlanych. Zamówienie jest współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach  w ramach programu priorytetowego nr 5.9: „Międzydziedzinowe.  Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż”

  W ramach zadania zostanie:

–  wybudowany i włączony do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego, przyłącz ciepłowniczy w technologii preizolowanej zasilający w energię cieplną istniejące zakłady kolejowe PKP Cargo Południowy Zakład Spółki Sekcja Jasło, ul. Towarowa 39, 38-200 Jasło,

 • wymieniona termoizolacja wraz z konserwacją odcinka magistrali ciepłowniczej DN400,
 • zamontowany ciepłomierz (będący w posiadaniu MPGK Sp. z o.o.) wraz z podpięciem go do systemu sterowania i wizualizacji elektrociepłowni gazowej oraz ciepłowni „Hankówka” MPGK Sp. z o.o. w Jaśle,
 • podpięcie i konfiguracja siłowników do istniejącego systemu sterowania i wizualizacji elektrociepłowni gazowej oraz ciepłowni „Hankówka” MPGK Sp. z o.o. w Jaśle
 • dostarczona i zamontowana nowa armatura odcinająca wraz z napędami.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy  ramowej.
 • Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 • Zamawiający  zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
 • Termin wykonania zamówienia:  do 30.09.2020 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia :
O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1.  Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i art.24 ust.5 pkt 1 ustawy pzp,
2.  Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)   kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile  wynika to z odrębnych przepisów:  Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,      
b)  sytuacji ekonomicznej i finansowej:  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą
niż 500.000 PLN oraz posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000 PLN,
c) zdolności technicznej lub zawodowej:  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że:

–  W okresie nie wcześniej niż ostatnie pięć lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy roboty budowlane polegającą na budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych (z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorów).

–  Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj :

 • kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno – budowlanej, min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy,
 • kierownik robót – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót,
 • kierownik robót – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych, posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych, min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót oraz brał udział w wykonaniu i uruchomieniu przynajmniej dwóch obiektów o podobnym charakterze
 • Podstawy wykluczenia:
  Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust.1 oraz na podstawie art.24 ust.5 pkt.1  ustawy.
 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów dotyczących braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzających spełnienie warunków udziału w   postępowaniu:-  Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
  –  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  –  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
  –  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
  –  Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby,Podejrzyj (otwiera w nowym okienku)
  –  Polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 500.000 PLN,
  – Informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych  lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 500.000 PLN
  –  Wykaz robót budowlano – montażowych w zakresie niezbędnym do spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli czas prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przed dniem wszczęcia postępowania,odpowiadających swoim rodzajem i wartością, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte ich wykonanie.
  –  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami.
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z formularzem ofertowym, oraz wymaganymi oświadczeniami jest do pobrania na stronie  internetowej : www. mpgk.jaslo.pl
 • Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : ZEC/4087/2020
 • Wadium – 10.000 PLN
 • Kryteria oceny ofert:
  cena – 60 %
  okres gwarancji – 40 %
 • Oferty należy składać w siedzibie tut. Spółki  ul. P. Skargi 86 A , 38-200 Jasło, do dnia 24.07.2020 r. do godz. 10.00.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie tut. Spółki  ul. P. Skargi 86 A , 38-200 Jasło, w dniu 24.07.2020 r. o godz. 10.10.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 • Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.07.2020 r. pod numerem: 560102-N-2020

Pobierz plik