Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1943 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.  „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania:„Budowa kolektora sieciowego”

OGŁOSZENIE 

       Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1943 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.  „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania:„Budowa kolektora sieciowego”

        Przedmiotem zamówienia są prace budowlane wraz ze wszystkimi niezbędnymi dostawami, infrastrukturą towarzyszącą i współpracującą oraz rozruchem w stanie gotowym do eksploatacji (tzw. pod klucz) inwestycji p.n...

Czytaj więcej

IINFORMACJA

INFORMACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle kierując się troską o dobro i komfort Klientów oraz mając na uwadze ochronę interesów naszych Odbiorców przed podwyższaniem poziomu cen, informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKR.4210.12.2020.UJN z dnia 18.06.2020 r. okres obowiązywania taryfy dla ciepła na dotychczasowych warunkach został wydłużony do dnia 31 marca 2021 r.

W związku z tym ceny i stawki opłat ujęte w taryfie pozostają na dotychczasowym poziomie.

Czytaj więcej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. rozpoczęło prace budowlane związane z realizacją projektu wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”.

1

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. rozpoczęło prace budowlane związane z realizacją projektu wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”.

MPGK Sp. z o.o. oprócz dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko uzyskało preferencyjną pożyczkę z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach projektu wybudowana zostanie instalacja wysokosprawnej kogeneracji gazowej (CHP) składająca się z dwóch agregatów gazowych o mocy 2,3 MWc i 1,99 MWe każdy...

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za czerwiec 2020:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za czerwiec 2020:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,7
Mętność NTU 1 0,198
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 302
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 0,2
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 2,6
Żelazo mg/l 0,2  <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,052)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 9,2
Siarczany mgSO4/l 250 20
Czytaj więcej