Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.  „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania: „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków TBS ABK”

OGŁOSZENIE

 

       Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1943 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.  „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania: „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków TBS ABK”
Przedmiotem zamówienia są prace budowlane wraz ze wszystkimi niezbędnymi dostawami, infrastrukturą towarzyszącą i współpracującą oraz rozruchem w stanie gotowym do eksploatacji (tzw. pod klucz) inwestycji p.n. „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania: „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków TBS ABK” na podstawie istniejących projektów budowlanych. Zamówienie jest współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach  w ramach programu priorytetowego nr 5.9: „Międzydziedzinowe.  Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż”
W ramach zadania zostaną wybudowane i włączone do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego nowe sieci i przyłącza ciepłownicze w technologii preizolowanej zasilające w energię cieplną istniejące budynki mieszkaniowe przy ul. Kościuszki 31, 53, 57, ul. Słowackiego 3,5,8,14, ul. Lenartowicza 23, ul. Mickiewicza 3 i ul. Franciszkańskiej 1, 2. Przyłącza mają być wprowadzone do pomieszczeń węzła ciepłowniczego każdego z budynków i zakończone zaworami odcinającymi. Szczegółowy zakres zadania został przedstawiony w opracowanej dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ. Po zakończeniu budowy i przekazaniu do użytkowania potwierdzonym protokołem odbioru końcowego, Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia oraz będzie świadczył kompleksowe usługi serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji.

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 • Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 • Zamawiający  zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
 • Termin wykonania zamówienia:   do 30.09.2020 r.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia :
  O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
  1.  Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i art.24 ust.5 pkt 1 ustawy pzp,
  2.  Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile  wynika to z odrębnych przepisów:  Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,      
  b) sytuacji ekonomicznej i finansowej:  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
  Wykonawca wykaże, że:
  posiada polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 1.000.000 PLN oraz posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000 PLN,
  c) zdolności technicznej lub zawodowej:  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
  Wykonawca wykaże, że:

  –  W okresie nie wcześniej niż ostatnie pięć lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy
  roboty budowlane polegającą na budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych (z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorów).
  –  Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj :
 • kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno – budowlanej, min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy,
 •  kierownik robót – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót,
 •  kierownik robót – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych, posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych, min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót oraz brał udział w wykonaniu i uruchomieniu przynajmniej dwóch obiektów o podobnym charakterze
 • Podstawy wykluczenia:
  Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust.1 oraz na podstawie art.24 ust.5 pkt.1  ustawy.
 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów dotyczących braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzających spełnienie warunków udziału w   postępowaniu:

  –  Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
  –  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  –  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
  –  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
  –  Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby,
  –  Polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 1.000.000 PLN,

 • Informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000 PLN
 • Wykaz robót budowlano – montażowych w zakresie niezbędnym do spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli czas prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przed dniem wszczęcia postępowania, odpowiadających swoim rodzajem i wartością, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte ich wykonanie.
 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami.
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z formularzem ofertowym, oraz wymaganymi oświadczeniami jest do pobrania na stronie  internetowej : www.mpgk.jaslo.pl

 • Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : ZEC/3770/2020
 • Wadium – 20.000 PLN
 • Kryteria oceny ofert:
  cena – 60 %
  okres gwarancji – 40 %
 • Oferty należy składać w siedzibie tut. Spółki  ul. P. Skargi 86 A , 38-200 Jasło, do dnia    15.07.2020 r. do godz. 10.00.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie tut. Spółki  ul. P. Skargi 86 A , 38-200 Jasło, w dniu 15.07.2020 r. o godz. 10.10.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 • Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 26.06.2020 r. pod numerem: 555357-N-2020

Załączniki i dokumentacja Pobierz Plik