Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za kwiecień 2020:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za kwiecień 2020:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 8,0
Mętność NTU 1 0,18
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 378
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 0,69
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,28
Żelazo mg/l 0,2  <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,052)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 9,7
Siarczany mgSO4/l 250 39
Czytaj więcej