ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając
na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn.  zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Budowa odcinka przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjnej gazu dla niezależnej instalacji  układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Nr. ref. : ZEC/6949/2019 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w  BZP w dniu 30.09.2019 r. pod nr 603567-N-2019 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

Zakład Instalacyjny Wod. Kan. Gaz. i CO Nr 2, Adam Krzyżak, Wolica 39, 38-200 Jasło

  1. Do wyznaczonego terminu składania ofert, ofertę złożył 1 Wykonawca: Oferta nr. 1
    Zakład Instalacyjny Wod. Kan. Gaz. i CO Nr 2, Adam Krzyżak, Wolica 39, 38-200 Jasło
  1. Informacja o punktacji przyznanej w postępowaniu przetargowym
Nr.Ofertyy Nawa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba
punktów
ogółem

Kryterium
cena

Kryterium
okres
gwarancji

1 Zakład Instalacyjny Wod. Kan. Gaz. i CO Nr 2, Adam Krzyżak, Wolica 39, 38-200 Jasło

100,00

60,00

40,00