ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając
na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn.  zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”.  Nr. ref. : ZWK/1381/2019 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w  BZP w dniu 19.02.2019 r. pod nr. 515733-N-2019 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

Pobierz plik

Czytaj więcej