Informacja

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że w 02.05.2019. Kasa w tutejszym Przedsiębiorstwie czynna będzie od godz. 8:00.

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Konopnickiej, Piłsudskiego, Towarowa.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniach: 26 kwietnia 2019r.  w godzinach od 7:30 do 19:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic: Konopnickiej, Piłsudskiego, Towarowa.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje, że w dniu 19.04.2019, kasa w tutejszym przedsiębiorstwie czynna jest do godziny 12:00

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za marzec 2019:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za marzec 2019:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,6
Mętność NTU 1 0,14
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 217
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 2,9
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 2,1
Żelazo mg/l 0,2  <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,052)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 5,1
Siarczany mgSO4/l 250 28
Twa...
Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając
na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn.  zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”.  Nr. ref. : ZWK/1381/2019 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w  BZP w dniu 19.02.2019 r. pod nr. 515733-N-2019 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

Pobierz plik

Czytaj więcej