Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej za luty 2019:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za luty 2019:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

 

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,7
Mętność NTU 1 0,125
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 296
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 4,1
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,9
Żelazo mg/l 0,2  <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,05
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 7,3
Siarczany mgSO4/l 250 25
Twardość ogólna mgCaCO3/l 60-500 154
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Escherichia coli jtk/100ml 0 0


1)
 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

2) mniejszy od dolnego zakresu oznaczalności

Pobierz plik