UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasła.

UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY MIEJSKIEJ JASŁA

z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasła.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz 994 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jasła.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LVII/433/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. Rady Miejskiej Jasła, w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Pobierz plik