UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasła.

UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY MIEJSKIEJ JASŁA

z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasła.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz 994 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jasła.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LVII/433/2006 z dnia 17 lutego 2006 r...

Czytaj więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                      Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje iż na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z póź. zm. ) unieważnia postępowanie przetargowe na roboty budowlane pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle, nr. referencyjny : ZEC/ 006/2019.
W przeprowadzonym postępowaniu  cena najkorzystniejszej oferty  przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pobierz plik

Czytaj więcej