Wyjaśnienia do SIWZ/2

Wyjaśnienia do SIWZ/2

 

 

 

dotyczy:  Przetargu na roboty budowlane pn. „Budowa niezależnej instalacji  układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

Zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

W związku z otrzymanymi zapytaniami dot. treści SIWZ postępowania przetargowego na „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Zamawiający wyjaśnia :

 1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w opisie pomiędzy Projektem budowlanym a PFU. W projekcie budowlanym w części III Opis Techniczny jest mowa o posadowieniu każdego z agregatów na żelbetowym fundamencie o wymiarach 18,5m x 3,3m. Natomiast w części II Projekt Zagospodarowania terenu wymiar fundamentu został przedstawiony jako konstrukcja żelbetowa o wymiarach 12,5m x 3,3m. Wnosimy tym samym o akceptację przez Zamawiającego tych większych z przedstawionych powyżej wymiarów, aby nie ograniczać w tak znaczny sposób konkurencyjności, gdyż każdy z potencjalnych dostawców posiada własne rozwiązania i oferuje różne silniki gazowe od różnych producentów. Silniki te jak i całe układy kogeneracyjne różnią się tym samym gabarytami, dlatego ograniczenie się jedynie do 12,5m w sposób znaczny ogranicza konkurencję.Odpowiedź : Prawidłowy wymiar fundamentów to 12,5m x 3,3m.
 2. Czy Zamawiający zgadza się na wykonanie projektu budowlanego zamiennego? Różni dostawcy mają różne rozwiązania techniczne, które mogą być bardziej ergonomiczne i funkcjonalne w dalszym użytkowaniu. Jeżeli Zamawiający wyraziłby zgodę na projekt zamienny, prosimy o określenie pola powierzchni prostokąta (szerokość x długość) na którym Wykonawca mógłby przedstawić własną koncepcję  zabudowy układów ko generacyjnych w zabudowie kontenerowej, lub informację, że propozycja zabudowy kontenerowej w całości może być w gestii Wykonawcy.Odpowiedź :  Zamawiający nie przewiduje wykonania projektu budowlanego
 3. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie projektu zamiennego i zwiększenia wielkości fundamentów pod zabudowę agregatów, należy to traktować jako zmianę istotną w opisie przedmiotu zamówienia. Tym samym zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w takim wymiarze aby Wykonawca miał ok. 30 dni na przygotowanie konkurencyjnej spełniającej oczekiwania Zamawiającego oferty, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi w tej sprawie przez Zamawiającego.Odpowiedź : Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.
 4. W projekcie budowlanym Zamawiający podaje wymaganą moc cieplną każdego z agregatów nie mniej niż 2000 kW, oraz nie więcej niż 2500 kW, natomiast moc elektryczna nie mniej niż 1900 kW i nie więcej niż 1999 kW. Prosimy o potwierdzenie tych wymagań, ponieważ jest rozbieżność pomiędzy parametrami podanymi w projekcie budowlanym (jak wyżej) a parametrami w PFU (część III SIWZ) gdzie wymagana moc cieplna została określona wprost wartością 2300 kW (dla wody o temp 90/70C) przy sprawności ogólnej min. 85%. Chcielibyśmy niestety zaznaczyć , że jednoczesne spełnienie obu warunków dla mocy elektrycznej (1,9-1,99 MW) oraz mocy cieplnej 2,3 MWt dla podanych parametrów temperaturowych wody jest praktycznie niemożliwe z technicznego punktu widzenia. Dlatego wnosimy o podtrzymanie zapisów o widełkach dla mocy cieplnej 2000-2500 kW.Odpowiedź : Parametry agregatów kogeneracyjnych mają być zgodne z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (część III SIWZ).
 5. Czy zamawiający przewiduje montaż wymiennika separującego na układzie cieplej wody pomiędzy silnikiem gazowym a siecią ciepłowniczą ? Jeżeli tak, prosimy o określenie w którym miejscu układu przewiduje się montaż układu pomiarowego ciepła, oraz po której stronie wymiennika separującego jaką zostać zachowane parametry wody 90/70 C.Odpowiedź : Montaż wymiennika pomiędzy agregatem kogeneracyjnym a siecią ciepłowniczą jest uzależniony od wymagań producenta agregatu  Układ pomiarowy energii cieplnej z agregatu należy zamontować na odpływie każdego z nich do systemu ciepłowniczego.
 6. Prosimy o jednoznaczne określenie poziomu hałasu z agregatu. Zamawiający podaje natężenie dźwięku nie wyższe niż 79 dB(A) w odl. 1m, a także 85 dB(A) w odl. 1m.. Prosimy wobec tego o potwierdzenie że zabudowa kontenerowa zapewniająca wyciszenie na poziomie 85 db(A) w odl. 1m spełnia wymagania Zamawiającego.Odpowiedź : Zgodnie z Projektem Budowlanym i Programem Funkcjonalno-Użytkowym najwyższe natężenie hałasu w odległości 1m od ściany kontenera nie może przekraczać 79dB(A).
 7. Prosimy o doprecyzowanie jakie są wymagania odnośnie typu transformatora ponieważ jest rozbieżność. Zamawiający podaje w jednym miejscu transformator olejowy, a w innym suchy.Odpowiedź : Schemat elektryczny Projektu Budowlanego wskazuje, że mają to
  być wyłącznie transformatory olejowe.
 8. Czy wyłącznik określony jako wyłącznik zwarciowy Q jest oznaczony na schemacie jako ARION3200A ? Czy chodzi tutaj o wyłącznik mocy generatora służący m.in. do synchronizacji generatora z siecią Klienta ?Odpowiedź : Zgodnie ze schematem elektrycznym Projektu Budowlanego jest to wyłącznie zabezpieczenie zwarciowe i element wykonawczy zabezpieczenia termicznego.
 9. Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar przedstawionych w 18 umowy punkt 1.1; 1.2; 1.3 z wartości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto do wartości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto. Zapisana w propozycji Umowy kara w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia jest bardzo wysoka i nieadekwatna do opisanych przypadków jej nałożenia, i naraża Wykonawcę na ewentualne poważne koszty.Odpowiedź : Zamawiający nie przewiduje obniżenia kar umownych.
 10. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu Umowy § 18 punkt 4. Gdzie mowa że „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości utraconego w całości lub części dofinansowania w przypadku gdy zamawiający utraci prawo do przyznanego dofinansowania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.Odpowiedź : Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisach umowy.
 11. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu Umowy 18 punkt 6. a tym samym określenie prawa do dochodzenia całkowitego odszkodowania uzupełniającego maksymalnie do 100% wynagrodzenia umownego netto. Wnosimy także o odstąpienie od dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści i usunięcia tego zapisu z treści Umowy.Odpowiedź : Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisach umowy.

Pobierz Plik