Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

OGŁOSZENIE

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pn.  „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji wykonawczej i wybudowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi dostawami, infrastrukturą towarzyszącą i współpracującą oraz rozruchem w stanie gotowym do eksploatacji (tzw. pod klucz) inwestycji  p.n. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”. Zadanie realizowane będzie w ramach procedury „zaprojektuj i wybuduj”. Po zakończeniu budowy i przekazaniu do użytkowania potwierdzonej protokołem odbioru końcowego. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia oraz będzie świadczył kompleksowe usługi serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji.

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
•  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
•  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
•  Termin wykonania zamówienia:   do 31.03.2021 r.

 • Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia :
  O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
  1.  Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i art.24 ust.5 pkt 1 ustawy pzp,
  2.  Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile
  wynika to z odrębnych przepisów:  Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,       
  b) sytuacji ekonomicznej i finansowej:  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 1.000.000 PLN oraz posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000 PLN,
  c) zdolności technicznej lub zawodowej:  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
  Wykonawca wykaże, że:

  –  W okresie nie wcześniej niż ostatnie pięć lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną
  robotę budowlaną polegającą na budowie i uruchomieniu co najmniej 1 instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu o mocy elektrycznej min. 0,99 MW (z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorów),
  –  Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj :

∎ projektant w branży budowlano – konstrukcyjnej, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, min. 3 letnie doświadczenie zawodowe,

∎  projektant w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, min. 3 letnie doświadczenie zawodowe,

∎ projektant w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i energetycznych, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, min. 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz brał udział w realizacji co najmniej dwóch obiektów o podobnym przeznaczeniu i charakterze tj. wykonanie projektu, który uzyskał pozwolenie na budowę i uzgodnienie dokumentacji elektrycznej w zakładzie energetycznym dla jednostki kogeneracyjnej o mocy elektrycznej min. 0,99 MW,

∎   kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno –
budowlanej, min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy,

∎   kierownik robót – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót oraz brał udział w dostawie, zamontowaniu i uruchomieniu przynajmniej dwóch jednostek kogeneracji o mocy energetycznej przypadającej na jednostkę kogeneracyjną nie mniejszej niż 0,99 MW,

∎  kierownik robót – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót.

Podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust.1 oraz na podstawie art.24 ust.5 pkt.1  ustawy.

Wykaz oświadczeń  lub dokumentów dotyczących braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzających spełnienie warunków udziału w   postępowaniu:

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby,
Polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 1.000.000 PLN,

Informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000 PLN

Wykaz robót budowlano – montażowych w zakresie niezbędnym do spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli czas prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przed dniem wszczęcia postępowania, odpowiadających swoim rodzajem i wartością, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte ich wykonanie.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami.

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z formularzem ofertowym, oraz wymaganymi oświadczeniami jest do pobrania na stronie  internetowej :
  www. mpgk.jaslo.pl
 • Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : ZEC/006/2019
 • Wadium – 300.000 PLN
 • Kryteria oceny ofert: cena – 60 koszty eksploatacyjne – 40 %
 • Oferty należy składać w siedzibie tut. Spółki  ul. P. Skargi 86 A , 38-200 Jasło, do dnia 30.01.2019 r. do godz. 10.00.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie tut. Spółki  ul. P. Skargi 86 A , 38-200 Jasło, w dniu 30.01.2019 r. o godz. 10.10.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 • Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.01.2019 r. pod numerem: 500100-N-2019.

Pobierz Plik