Modyfikacja 1/2019

 

Modyfikacja 1/2019

 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na roboty budowlane  pn. „Budowa niezależnej instalacji  układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” nr. referencyjny : ZEC/ 006/2019

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

1. Dział 11, ust 5, pkt 2, lit. b SIWZ  otrzymuje nowe brzmienie :  „informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000 PLN wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.”
  1. 15 ust. 8 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu Umowy, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usuwania zgłoszonej wady niezwłocznie (w trybie awaryjnym) i dokonać jej usunięcia w terminie 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. Jeżeli do naprawy niezbędne jest sprowadzenie części zamiennych, Zamawiający wyznaczy dłuższy termin – umożliwiający Wykonawcy sprowadzenie tych części (podzespołów).”
  2. W 18 ust. 2 wzoru umowy po punkcie 2) dodaje się punkt 3) o treści: „Za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2”
  3. 18 ust. 2 punkt 2) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu w którym odbiór miał być rozpoczęty.”
  4. W §15 wzoru umowy po ust. 13 dodaje ust. 14 o treści:  „Wykonawca nie odpowiada w okresie gwarancji za awarie i uszkodzenia będące skutkiem niewłaściwej eksploatacji urządzenia przez personel Zamawiającego.”

 Pobierz Plik