Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle ogłasza nabór na stanowisko:

specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oferowane warunki zatrudnienia: – umowa o pracę w wymiarze 1 etatu,

                                                       – rodzaj umowy o pracę: umowa na czas określony.

Przewidywany zakres zadań wykonywanych na przedmiotowym stanowisku pracy to zadania służby bhp wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie bhp lub studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej jeden rok stażu pracy w służbie bhp,
 • posiadanie aktualnego szkolenia okresowego dla służb bhp,
 • znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów p.poż,
 • kompetencje osobowościowe: samodzielność, sumienność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys /CV/ z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz danymi teleadresowymi (w tym nr. telefonu kontaktowego),
 2. kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie,
 3. kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe,
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego szkolenia okresowego dla służb bhp,
 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Termin składania dokumentów: do 30 października 2015 /piątek/ do godz.15ºº

Dokumenty należy składać lub przesyłać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:„Dotyczy naboru na stanowisko – specjalista ds. bhp”      na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. P. Skargi 86a lub składać osobiście w sekretariacie Spółki.

W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważany wpływ oferty do sekretariatu

Uwaga:

 1. Oferty niekompletne lub oferty które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o czym zostaną poinformowani telefonicznie.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Spółki.

W sprawach zapytań należy kontaktować się z Kierownikiem Działu Kadr Panią Ireną Sikorską tel./13/443 67 68 w dni robocze w godz. 7ºº – 15ºº.

Pobierz Plik