ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm. ) informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni przy ul. Krakowskiej w Jaśle” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP w dniu 28.05.2015 r. pod nr. 127548-2015 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

„Grupa Inwestor” Spółka z o.o. ul. Graniczna 1b, 35-326 Rzeszów Uzasadnienie wyboru oferty...

Czytaj więcej