OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonym na usługi pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 z póź. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Termin wykonania za...

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn.  zm. ) informuje , że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle” nr. referencyjny: ZWK/3123/2015 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w  BZP w dniu 15.04.2015 r. pod nr. 85804-2015
jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

INŻYNIERIA Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59 A, 35-082 Rzeszów

Uzasadnienie wyboru ofe...

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm. ) informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP w dniu 23.02.2015 r. pod nr. 39842-2015 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

Konsorcjum firm : 1. FRIB-EX Franciszek Nalepa ul. Zdziebkowskiej 1, 41-710 Ruda Śląska, 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. ul. Na Łąkach 9, 41-710 Ruda Śląska Uzasa...

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm. ) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP dnia 30.03.2015 r. pod nr. 70586-2015

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o. ul. Kościuszki 49, 38-400 Krosno Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca przedłożył ofertę nie podlegającą odrz...

Czytaj więcej