Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy : Przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE”

Wyjaśnienia do SIWZ

dotyczy : Przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE” nr. referencyjny: ZEC/1499/2015

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

     W związku z otrzymanymi zapytaniami dot. treści SIWZ postępowania przetargowego dla zadania pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”, Zamawiający wyjaśnia:

 1. W wykazie załączników do SIWZ pkt.38 wymienione są załączniki, które winny być załączone do SIWZ:
  Załącznik nr.10 Projekt budowlano-wykonawczy „Odbudowy sieci ciepłowniczej w  Jaśle pt. „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część  Ogólna, Zadanie 1,2,3.
  Załącznik nr.11 Projekt budowlano-wykonawczy „Odbudowy sieci ciepłowniczej w Jaśle pt.„Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych Zad I. Odbudowa sieci ciepłowniczej 2xDN 400 min w rejonie ul. Żeromskiego-Konopnickiej”.
  Załącznik nr. 12 a-b Projekty budowlano-wykonawcze „Odbudowy sieci ciepłowniczej  w Jaśle pt. „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Zad.2 Odbudowa sieci ciepłowniczej 2xDN 150-250 di 1.290,3 m w rejonie ul. Krasińskiego część 1i 2 Załącznik nr. 13 a-p Projekty budowlano-wykonawcze odbudowy węzłów cieplnych w IS budynkach na terenie Jasła. W/w załączniki nie zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie załączników. Odpowiedź : Załączniki: nr.10, nr.11, nr.12 a-b i nr.13 a-p zostały zamieszczone na  stronie internetowej Zamawiającego www.mpgk.jaslo.pl wraz z kompletną  dokumentacją w dniu 23.02.2015 r. i znajdują się w podkatalogu  ZAŁĄCZNIKI .zip. po wcześniejszym pobraniu dokumentacji „pobierz plik”
 2. W załączniku nr.8 do SIWZ Projekt budowlano-wykonawczy pt. „Odbudowa sieci    ciepłowniczej 2x DN400 mm w rejonie ul. Żeromskiego-Konopnickiej” brak jest stron od 5 do 9 oraz 30. Prosimy o uzupełnienie.
  Odpowiedź : Na stronie internetowej www.mpgk.jaslo.pl, Zamawiający uzupełnia brakujące w załączniku nr.8 strony 5-9 (dot. uprawnień budowlanych oraz  przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektantów dokumentacji) oraz str.30 (dot. protokołu ZUD).
  plik: Uzupełnienie (1) załącznika nr.8”
 3. W załącznikach nr.9 a-b „Projekty budowlano-wykonawcze pt. „Odbudowa sieci      ciepłowniczej 2xDN 150-250 o długości 1.290,3 m w rejonie ul. Krasińskiego (część 1i 2)” brak jest stron od 5 do 9, strony 32 (załącznik 9b) i strony 31 (załącznik  9a). Prosimy o uzupełnienie.
  Odpowiedź : Na stronie internetowej www.mpgk.jaslo.pl, Zamawiający uzupełnia  brakujące w załączniku nr.9 a-b strony 5-9 (dot. uprawnień budowlanych oraz przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektantów dokumentacji oraz str.31-zał. 9a oraz str.32 -zał. 9b (dot. protokołu ZUD)
  plik: „Uzupełnienie (1) załącznika nr. 9a”
  plik: „Uzupełnienie (1) załącznika nr. 9b”
 4. W związku z tym, że jednym z kryteriów oceny technicznej ofert jest zastosowanie    bariery dyfuzyjnej, prosimy o potwierdzenie, że w celu uzyskania maksymalnej liczby punktów w tym kryterium wszystkie elementy systemu preizolowanego tj. rury, kolana, mufy, odgałęzienia muszą być wyposażone w barierę dyfuzyjną.
  Odpowiedź : Bariera dyfuzyjna dotyczy rur.
 5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur preizolowanych z rura stalową ze szwem spiralnym wykonane zgodnie z normą PN-EN 253:2009 i powszechnie stosowanych w ciepłownictwie jako rozwiązanie standardowe ? Czy też sieci cieplne należy wykonać z zastosowaniem rur stalowych ze szwem wzdłużnym ?
  Odpowiedź : Sieci cieplne należy wykonać z zastosowaniem rur stalowych ze szwem wzdłużnym lub bez szwu.
 6. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolan prefabrykowanych z użyciem rur   stalowych ze szwem wykonanym zgodnie z normą PN-EN 253:2009 i powszechnie  stosowanych jako rozwiązanie standardowe ? Czy też sieci cieplne należy wykonać z zastosowaniem kolan prefabrykowanych z rurą stalową bez szwu ?
  Odpowiedź :Należy zastosować kolana prefabrykowane z rurą stalową bez szwu.
 7. Zamawiający w punkcie 9.2 2) wymaga aby Wykonawcy ubiegający się o zamówienie    publiczne spełniali niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: „posiadają  wiedzę i doświadczenie ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej  Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będą ich łączna wiedza i doświadczenie) tj. Wykonywali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa lub przebudowa : rurociągów ciepłowniczych z rur preizolowanych o średnicy min. DN 400 mm i długości co najmniej 300 m ; – budowa lub rozbudowa węzłów cieplnych dwu funkcyjnych o łącznej mocy co najmniej 2,0 MW.

Czy za spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu należy uważać wykonanie w   okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres   prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwóch robót    budowlanych w tym jednej roboty której przedmiotem była budowa lub przebudowa rurociągów ciepłowniczych z rur preizolowanych o średnicy min. DN 400 mm i długości co najmniej 300 m i jednej roboty której przedmiotem była budowa lub rozbudowa węzłów cieplnych dwu funkcyjnych o łącznej mocy co najmniej 2,0 MW ? Odpowiedź : Tak

 1. Czy za spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegającego na wykonaniu roboty której przedmiotem była budowa lub rozbudowa węzłów cieplnych dwu  funkcyjnych o łącznej mocy co najmniej 2,0 MW Zamawiający uzna wykonanie kotłowni o mocy co najmniej 2,0 MW ? Odpowiedź : Nie
 2. W celu właściwego wypełnienia załącznika Nr.7n SIWZ stanowiącego zestawienie wyceny elementów oferty – proszę o określenie wysokości podatku VAT w odniesieniu do budowy węzłów cieplnych dla powyższego zadania.
  Odpowiedź : Stawkę podatku VAT w załączniku nr.7 do SIWZ należy przyjąć w wysokość 23%.

Dokumentacja Pobierz plik