Modyfikacja 2 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE”

Modyfikacja 2/2015

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE” nr. referencyjny: ZEC/1499/2015

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło. Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

1.Pkt.4.6.2) otrzymuje nowe brzmienie: Zaleca się aby przed złożeniem oferty   Wykonawcy odbyli wizytację terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na   własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko do przygotowania jego rzetelnej oferty    obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i    towarzyszące.

2. W pkt.11.4) SIWZ termin „10.03.2015” zastępuje się terminem „12.03.2015”
3. W pkt.18.1. SIWZ termin „10.03.2015” zastępuje się terminem „12.03.2015”
4. W pkt.18.2. SIWZ termin „10.03.2015” zastępuje się terminem „12.03.2015”
5. W pkt.20. SIWZ termin „10.03.2015” zastępuje się terminem „12.03.2015”
6. W pkt.25.2.a) SIWZ wartość „85%” zastępuje się „90%”
7. Pkt.25.2.c) SIWZ – skreśla się
8. W pkt.25.3 w „Suma Punktów” skreśla się „+Qd
9. W załączniku nr. 14 do SIWZ – wzór umowy:
a) W § 20 ust. 1 dodaje się punkty 6,7,8 i 9 o brzmieniu:
6) Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 20% kwoty  brutto wskazanej w umowie między Wykonawcą a Podwykonawcą.
7) Nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5% kwoty brutto wskazanej w umowie między Wykonawcą a Podwykonawcą
8) Nieprzedłużenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5% kwoty brutto wskazanej w umowie między Wykonawcą a Podwykonawcą
9) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –  w wysokości 2% kwoty brutto wskazanej w umowie między Wykonawcą  a Podwykonawcą
b) § 26 otrzymuje nową treść: W sprawach o podwykonawstwo Strony nin. umowy postępować będą zgodnie z art. 143b i 143 c ustawy p.z.p. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.03.2015 r. godz.10:00

Dokumentacja: Pobierz plik