Ogłoszenie o przetargu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 z póź. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE ”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Termin wykonania zamówienia: 25.05.2015 r. – 18.09.2015 r.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zostały określone w Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, którą wraz z formularzem ofertowym, wymaganymi oświadczeniami oraz projektem umowy można otrzymać w siedzibie tut. Spółki lub pobrać ze strony internetowej : www. mpgk.jaslo.pl
Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100.000,00 PLN. Kryteria oceny ofert: cena – 85 %, ocena techniczna – 10 %, doświadczenie – 5%.
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie tut. Spółki do dnia 10.03.2015 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie tut. Spółki w dniu 10.03.2015 r. o godz. 10.10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.02.2015 r. pod numerem 39842 – 2015.

Dokumentacja: Pobierz plik (460 MB)